REGMAR

Förbättrat rörelseresultat och förberedelser för serieleveranser

Under tredje kvartalet visade PowerCell organisk tillväxt på 26 procent och rörelseresultatet förbättrades till -6,5 Mkr (-24,5). Även om detta är en förlust, så har PowerCell en operativ hävstång som ger en stark resultatförbättring jämfört med föregående år. Med PowerCells industriella erbjudande för vätgaselektriska lösningar växer bolaget snabbare än den underliggande marknaden. Förberedelserna för serieleveranser går enligt plan och med Bosch som PowerCells kontraktstillverkare har bolaget en tillgångslätt verksamhet med operativ hävstång. PowerCell är väl positionerat för att dra fördel av den accelererade tillväxten på marknaden för hållbara, utsläppsfria lösningar.

Under kvartalet var tillväxten mätt på tolv månader rullande 42 procent och nettoomsättningen uppgick till 69,9 MSEK. Intäktsökningen drivs av ett växande antal OEM-kunder som vill använda PowerCells vätgaselektriska lösningar i kommersiella applikationer med betydande volymer. PowerCell har en ledande position inom flyg- och marinsegmenten och intresset för vätgaselektriska lösningar fortsätter att sprida sig till fler branscher.

"Vi är i en ny fas med marknadsdriven tillväxt från kommersiella applikationer och har lämnat det tidiga skedet av teknikutveckling. Starkare OEM-efterfrågan med implementering i kommersiella applikationer ställer olika krav på produktutbudet från PowerCell som också ger långsiktigt volymåtagande och en intressant eftermarknadsaffär. Enligt den riktning som bestämdes i rapport för första kvartalet 2021, har vi fokuserat på förbättrat produktutbud, industrialisering och produktivitet för att kunna skala upp effektivt och hållbart när marknaden börjar växa. Vår tillväxt kommer att bidra till vår framtida lönsamhet och samtidigt fortsätter vi att investera i nästa teknikgeneration", säger Richard Berkling, VD för PowerCell Sweden AB.

Under kvartalet fick PowerCell de första leveranserna av bränselcellsstackar från sin kontraktstillverkare Bosch och gjorde betydande framsteg med ZeroAvia, en av sina kunder inom flygsegmentet.

"Vi har bevisat att vårt erbjudande Industrialized Innovation är ett vinnande koncept och är väl positionerade för att accelerera tillväxten på marknaden för hållbara, utsläppsfria lösningar", avslutar Richard Berkling.

Finansiellt sammandrag
MSEK, om inte annat anges Juli-sep 2023 Juli-sep 2022 Jan-sep 2023 Jan-sep 2022 2022
Nettoomsättning 69,9 55,6 182,8 142,9 244,7
Bruttovinst 36,1 19,8 77,0 55,2 113,0
Bruttomarginal*, % 51,6 35,5 42,1 38,6 46,2
Rörelseresultat -6,5 -24,5 -64,4 -77,7 -75,0
Periodens resultat -6,6 -19,9 -53,0 -61,7 -58,2
Vinst per aktie (före och efter utspädning), SEK -0,22 -0,37 -1,19 -1,15 -1,09
Soliditet, % 60,8 69,8 60,8 69,8 70,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -51,9 -11,0 -47,0 -82,8 -120,5

*Från och med 1 januari 2023 redovisar PowerCell vissa indirekta kostnader relaterade till produktionen som kostnad för sålda varor och tjänster. Tidigare redovisades dessa kostnader som försäljnings- och administrationskostnader. Förändringen påverkar bruttomarginalen negativt med 2,0 procentenheter i tredje kvartalet och med 4,5 procentenheter i perioden januari-september 2023. Rörelseresultatet påverkas inte. Ändringen görs framåtriktat från och med den 1 januari 2023 vilket innebär att jämförelseperioderna inte har justerats. Se sidan 16, not 2 "Redovisningsprinciper" för ytterligare information.

Länk till rapporten: https://www.powercellgroup.com/sv/rapporter-och-presentationer

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD
+46 31 720 36 20
[email protected]
www.powercellgroup.com

Torbjörn Gustafsson
CFO
+46 701 86 69 86
[email protected]
www.powercellgroup.com

Om PowerCell

PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg med försäljning globalt. PowerCell är noterat på First North Growth Market i Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på www.powercellgroup.com

G&W Fondkommission är vår Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, e-post [email protected], telefon +46 (0) 8 503 000 50.

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-10-19 08:00 CEST.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission