Ett kvartal med fokus på satsningar inom nya segment

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det tredje kvartalet 2020 med 10 procent, från 15,1 till 16,6 MSEK. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster försvagades till -22,3 MSEK (-16,6) som en följd av bland annat negativa valutaeffekter samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration kopplat till satsningar för att växa affären och komma in i nya segment.
"Att försäljningen utvecklas förhållandevis svagt hänger samman med hur utleveranserna fördelat sig rent tidsmässigt och speglar inte den underliggande trendlinjen", säger Karin Nilsson, tf vd.

Under det tredje kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 16 587 TSEK jämfört med 15 089 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 10 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det tredje kvartalet till -22 327 TSEK jämfört med -16 646 TSEK under det tredje kvartalet 2019.

Bakom den svagare lönsamheten före jämförelsestörande poster ligger negativa valutaeffekter samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration. De ökade kostnaderna för försäljning och administration hänger samman med fortsatta satsningar för att växa affären och att i linje med bolagets strategiska prioriteringar etablera sig i nya segment.

Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -27 964 (-16 746) TSEK för perioden juli-september 2020. Den stora skillnaden vad gäller resultat efter jämförelsestörande poster förklaras av den engångskostnad på -5 637 TSEK som bolaget tagit till följd av vd-bytet.

"Vi fortsätter att se ett ökande intresse för vår teknologi och våra produkter. Den relativt blygsamma försäljningsökningen under det tredje kvartalet speglar inte den underliggande trendlinjen utan beror på den rent tidsmässiga fördelningen av våra utleveranser. Tvärtom ökar satsningarna på vätgas brett och under kvartalet presenterade både EU och ledande EU-stater ambitiösa vätgasstrategier som tydligt för oss närmare ett kommande vätgassamhälle", säger Karin Nilsson tf vd för PowerCell Sweden.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK

2020
juli -sept

2019
juli-sept

2020
jan-sept

2019
jan-sept

Nettoomsättning

16 587

15 089

65 378

39 867

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

-22 237

-16 646

-68 207

-51 162

Rörelseresultat

-27 964

-16 746

-73 844

477 171

Resultat efter skatt

-23 822

-9 718

-66 299

478 988

Rörelsens kassaflöde

73 657

-24 316

29 961

390 593

Länk till rapporten: https://www.powercell.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/ 

För mer information, vänligen kontakta

Karin Nilsson                                            Mårten Wikforss
VD, PowerCell Sweden AB (publ)              IR-ansvarig
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                           Tel: +46 705 59 11 49
Email: [email protected]               Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission