Den starka utvecklingen bekräftar att PowerCell är väl positionerat för fortsatt tillväxt

PowerCell Sweden AB ökade försäljningen med 103% till 57,3 MSEK (28,2) under andra kvartalet 2022. Bruttomarginalen förbättrades till 44,6% (34,8), vilket speglar PowerCells förmåga att öka volymerna samtidigt som erbjudandet och processerna industrialiseras. Rörelseresultatet på -24,6 MSEK (-21,7) påverkades av investeringar i organisationen för att förkorta ledtiderna och ytterligare stabilisera verksamheten liksom leveransförmågan.

Under kvartalet tecknade PowerCell flera större ordrar, vilket bekräftar att bolagets teknologi- och kunderbjudande är ledande och att marknaden för vätgaselektriska lösningar växer.

"Det är glädjande att se hur affärsmixen fortsätter att förbättras med fler ordrar från kommersiella kunder i olika branscher", säger Richard Berkling, VD för PowerCell Sweden AB. "Trenden är också tydlig att ordrarna i genomsnitt blir större med utökade kommersiella åtaganden som löper över en längre tid."

"Fler och fler industrier tar kontakt med oss när de förstår att vi erbjuder en mogen, kommersiell och hållbar teknik som fungerar för många olika applikationer. Vi ser ett växande intresse för våra lösningar från flyg-, marin- och off-road-industrierna där räckvidd, drifttid och snabb tankningstid är avgörande för deras verksamheter. Den starka utvecklingen i kvartalet tillsammans med det växande kundintresset bekräftar att vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt", avslutar Richard Berkling.

Nyckeltal      
           
MSEK, om inte annat anges Apr-jun 2022 Apr-jun 2021 Jan-jun 2022 Jan-jun 2021 2021
Nettoomsättning 57,3 28,2 87,3 57,9 159,8
Bruttovinst 25,6 9,8 35,4 19,4 49,0
Bruttomarginal, % 44,6 34,8 40,6 33,6 30,7
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -24,6 -21,7 -53,2 -44,4 -80,5
Rörelseresultat -24,6 -21,7 -53,2 -45,7 -81,7
Periodens resultat -17,3 -25,9 -41,8 -42,4 -75,1
Vinst per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,32 -0,48 -0,78 -0,79 -1,50
Soliditet, % 68,7 74,7 68,7 74,7 73,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -29,6 5,6 -71,8 -5,5 -66,3

Länk till rapporten: https://powercell.se/sv/rapporter-och-presentationer

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                                Mårten Wikforss
VD                                                                        IR-ansvarig
Tel: +46 31 720 36 20                                          Tel: +46 705 59 11 49
Email: [email protected]                 Email: [email protected]

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl 08.30.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission