Ökad försäljning men lägre lönsamhet på grund av valutaeffekter och ökade kostnader

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2020 med 42 procent, från 15,5 till 22 MSEK. Bakom förbättringen ligger fortsatt höga leveranser av bränslecellstackar till Bosch samt den order på ett megawattsystem som PowerCell fick från en ledande europeisk skeppsbyggare under kvartalet.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster försvagades till -28,3 MSEK (-16,7) som en följd av bland annat negativa valutaeffekter, lägre bruttomarginal och ökade kostnader för försäljning och administration samt forskning och utveckling.

Coronautbrottet har fortsatt påverka aktivitetsnivån i Kina specifikt, men hade under kvartalet begränsad påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet.

Under det andra kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 22 064 TSEK jämfört med 15 522 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 42 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det andra kvartalet till -28 270 TSEK jämfört med -16 713 TSEK under det första kvartalet 2019.

Bakom den svagare lönsamheten före jämförelsestörande poster ligger lägre bruttomarginal kopplat till specifika kundprojekt, negativa valutaeffekter till följd av kronförsavningen samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration. Ökade kostnader för forskning och utveckling med koppling till ett tekniskt mer avancerat kundprojekt har också påverkat resultatet negativt.

Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -28 270 (513 828) TSEK för perioden april-juni 2020. Den stora skillnaden vad gäller resultat efter jämförelsestörande poster förklaras av den engångsintäkt på 532 535 TSEK som bolaget erhöll under det andra kvartalet föregående år till följd av licensavtalet med Bosch.

"Vår försäljning utvecklades väl under kvartalet mycket tack vare fortsatt höga leveranser till Bosch och vår order från en ledande europeisk skeppsbyggare. Leveranserna för båda dessa order löper under längre tid men har fått ett positivt genomslag redan under det andra kvartalet i år", säger Karin Nilsson, tillförordnad vd för PowerCell Sweden AB.

Den globala spridningen av det nya Coronaviruset har under kvartalet fortsatt ha påverkan på aktivitetsnivån i Kina specifikt, medan påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet varit begränsad.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK          2020        2019      2020                 2019

                      april-juni  april-juni  jan-juni             jan-juni

Nettoomsättning           22 064      15 552    48 790               24 778

Rörelseresultat före     -28 270     -16 713   -45 880              -34 517

jämförelsestörande

poster

Rörelseresultat          -28 270     513 828   -45 880              493 916

Resultat efter skatt     -50 269     508 942   -42 476              448 704

Rörelsens kassaflöde     -10 996     424 867   -43 696              414 909

För mer information, vänligen kontakta

Karin Nilsson                                            Mårten Wikforss

VD, PowerCell Sweden AB (publ)            IR-ansvarig

Tel: +46 (0) 31 720 36 20                           Tel: +46 705 59 11 49

Email: [email protected]          Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell (http://www.powercell.se) grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission