REGMAR

Tillväxt på 68% och positivt kassaflöde

PowerCell fortsatte sin goda utveckling under kvartalet med stark tillväxt på 68% till 50,5 MSEK och en hög, stabil bruttomarginal på 37,9 procent. Det operativa kassaflödet uppgick till 11,6 MSEK. Den här starka utvecklingen visar tydligt de positiva effekterna av PowerCells investeringar i industrialisering.

PowerCells viktigaste kommersiella framgång i kvartalet var avtalet som omfattar leveranser av vätgaslösningar till två färjor som kommer att gå i trafik i Norge för norska vägverket. Det är världens hittills största vätgasprojekt inom marinindustrin och PowerCells kontrakt är värt totalt 19,2 MEUR.

"VI fortsätter att öka takten på vår tillväxtresa och med ett positivt kassaflöde för första kvartalet 2023", säger Richard Berkling, VD för PowerCell Sweden AB. "Undertecknandet av det norska kontraktet är en bekräftelse på den generella trenden med ökat antal industriella upphandlingar för OEM-projekt. Det är uppmuntrande att se våra produkter designas in i kommersiella tillämpningar snarare än FoU-projekt, vilket utgör grunden för kommande serieleveranser."

"Bruttomarginalen ökade till 37,9 (32,8) procent, trots förändrad redovisning av vissa indirekta produktionskostnader vilket påverkade bruttoresultatet negativt med 2,8 MSEK. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten på 11,6 MSEK är mycket glädjande även om kundfordringarna ökat betydligt till följd av det norska kontraktet. Den här starka utvecklingen visar tydligt de positiva effekterna av våra investeringar i industrialisering. Vårt erbjudande Industriell Innovation säkerställer att vi växer effektivt med standardiserade teknikplattformar och med förmågan att kundanpassa värdeskapande funktioner, optimerade för våra kunders applikationer", avslutar Richard Berkling.

Finansiellt sammandrag

MSEK, om inte annat anges Jan-mar 2023 Jan-mar 2022 2022
Nettoomsättning 50,5 30,0 244,7
Bruttovinst 19,1 9,8 113,0
Bruttomarginal*, % 37,9 32,8 46,2
Rörelseresultat -26,2 -28,6 -75,0
Periodens resultat -24,2 -24,5 -58,2
Vinst per aktie (före och efter utspädning), SEK -0,45 -0,45 -1,09
Soliditet, % 64,9 72,9 70,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 -42,2 -120,5


*Från och med 1 januari 2023 redovisar PowerCell vissa indirekta kostnader relaterade till produktionen som kostnad för sålda varor och tjänster. Tidigare redovisades dessa kostnader som försäljnings- och administrationskostnader. Förändringen påverkar bruttomarginalen negativt med 5,5 procentenheter första kvartalet 2023. Rörelseresultatet påverkas inte. Ändringen görs framåtriktat från och med den 1 januari 2023 vilket innebär att jämförelseperioderna inte har justerats. Se sidan 12, not 2 "Redovisningsprinciper" för ytterligare information.

Länk till rapporten: https://www.powercellgroup.com/sv/rapporter-och-presentationer

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
CEO
+46 31 720 36 20
[email protected]
www.powercellgroup.com

Torbjörn Gustafsson
CFO
+46 701 86 69 86
[email protected]
www.powercellgroup.com

Om PowerCell

PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg med försäljning globalt. PowerCell är noterat på First North Growth Market i Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com

G&W Fondkommission är vår Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, e-post [email protected], telefon +46 (0) 8 503 000 50.

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-04-26 08:00 CEST.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission