Bokslutskommuniké 2023

Oktober - december 2023

Januari - december 2023

Nettoomsättning 127,5 MSEK (101,8), en ökning med 25% jämfört med föregående år

Nettoomsättning 310,3 MSEK (244,7), en ökning med 27% jämfört med föregående år

Bruttoresultatet minskade med 19% till 47,0 MSEK (57,8) med bruttomarginal på 36,9% (56,8)*

Bruttoresultatet ökade med 10% till 124,0 MSEK (113,0) med bruttomarginal på 40,0% (46,2)*

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -3,1 MSEK (2,7)

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -66,5 MSEK (-75,0)

Rörelseresultat -8,1 MSEK (2,7)

Rörelseresultat -72,6 MSEK (-75,0)

Resultat efter skatt -10,0 MSEK (3,6)

Resultat efter skatt -63,0 MSEK (-58,2)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -48,7 MSEK (-37,7)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -95,7 MSEK (-120,5)

Resultat per aktie (före och efter utspädning) -0,38 SEK (0,06)

Resultat per aktie (före och efter utspädning) -1,57 SEK (-1,09)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2023

VD Richard Berkling kommenterar:

PowerCells nettoomsättning ökade under kvartalet med 25 procent till rekordhöga 127,5 MSEK vilket återspeglar att vi påbörjat leveranserna av betydande ordrar inom flyg- och marinsektorerna. Trenden där nettoomsättningen ökar snabbare än rörelsekostnaderna fortsatte. Det operativa kassaflödet påverkades av ökade kundfordringar och materialinköp relaterade till leveranser under 2024. När vi går in i 2024 intensifierar vi vårt fokus på lönsamhet och kassaflöde.

Året har präglats av utökningen av vår verksamhet och under fjärde kvartalet producerade vi större volymer och intensifierade arbetet i projekt såsom för färjorna som kommer trafikera norges längsta färjelinje samt till flygtillverkaren ZeroAvia. Vi satte ett nytt försäljningsrekord för helåret på 310,3 MSEK (244,7) med en ökning på 27 procent och PowerCell stärkte sin position som den ledande leverantören av vätgaselektriska lösningar till flyg- och marinsegmenten.

Fortsatt god bruttomarginal
Bruttomarginalen uppgick till 36,9 procent (56,8) i kvartalet. Minskningen beror till största del på flukturationer i produktmixen och mindre royaltyintäkt, men påverkades även positivt med 5 MSEK till följd av en återläggning av tidigare nedskrivna stackkomponenter, som nu kan användas i en 5 kW-produkt. Anledningen är att vi 2023 gick in i ett nytt lovande marknadssegment med ett bränslecellssystem på 5 kW, nämligen fordon som behöver hjälpkraft för att driva till exempel kyl- eller värmesystem.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster förbättrades till -3,1 MSEK (2,7) under kvartalet. Poster av engångskaraktär uppgår till totalt 5,0 MSEK och relaterar till vår notering på Nasdaq Stockholm.

Det operativa kassaflödet uppgick till -48,7 MSEK (-37,7) under kvartalet och -95,7 MSEK (-120,5) för helåret, där tidpunkten för betalningar och inköp av material påverkat negativt. Utvecklingen av kassaflödet har hög prioritet för oss och vi är övertygade om att vårt fokus och våra aktiviteter kommer att förbättra kassaflödet framöver.

Megatrender driver tillväxten
Under 2023 har hela vätgasindustrin tagit ett stort steg genom att nu implementera utsläppsfria bränslecellssystem i kommersiella applikationer. Den vätgaselektriska marknaden växer snabbt driven av de starka megatrenderna elektrifiering och övergången till utsläppsfri energi.

Det är positivt att vi nu ser att marknaden blir allt mer agnostisk när det gäller produktionen av vätgas. Innan efterfrågan helt kan täckas med grön vätgas är andra källor som metanol och ammoniak mycket bättre alternativ för tillgång av vätgas än fortsatt användning av fossila bränslen.

Notering på Nasdaq Stockholm
I december 2023 tog vi steget från Nasdaq First North Growth Market Stockholm till Nasdaq Stockholms huvudlista vilket ökar vår synlighet hos investerare och andra intressenter. Från ansökningsdatum till första handelsdagen tog cirka tre månader, vilket är ungefär så fort en sådan process kan genomföras. Detta visar prov på vår förmåga att snabbt nå uppsatta mål. Vår ambition är att fler ska upptäcka vikten av PowerCells ledande vätgaselektriska lösningar och hur de bidrar till nollutsläpp i viktiga kommersiella applikationer.

Vinst och kassaflöde i fokus
Samtidigt som vi fortsätter vår tillväxtresa i en bransch som bidrar till övergången till nollutsläpp, ser vi att också vår bransch påverkas av den allmänna ekonomin och även om intresset för våra lösningar växer märker vi att det tar längre tid för kunderna att komma till beslut om större projekt. Det gör att intäkter och resultat i vår bransch kan fluktuera mellan kvartalen. När vi går in i 2024 accelererar vi därför vårt fokus på lönsamhet och kassaflöde. Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för fantastiska insatser under året. Ni har alla visat motivation, professionalism och uthållighet under 2023. Vi går nu in i ett nytt spännande år och jag ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete för en utsläppsfri värld.

Länk till rapporten: https://powercell.se/sv/rapporter-och-presentationer

Webcasted presentation: En onlinepresentation äger rum idag torsdag 8 februari kl 14.00. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen hålls på engelska. Om du vill delta online, använd länken https://ir.financialhearings.com/powercell-group-q4-2023. Du kan ställa frågor skriftligt vid onlinepresentationen.
Om du vill delta i telefonkonferensen kan du anmäla dig via https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002029. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in på konferensen. Du kan ställa frågor muntligt på telefonkonferensen.

Nästa rapport: Rapport för första kvartalet 2024 torsdag 25 april

*Från och med 1 januari 2023 redovisar PowerCell vissa indirekta kostnader relaterade till produktionen som Kostnader för sålda varor och tjänster. Tidigare har dessa kostnader redovisats som Försäljnings- och administrationskostnader. Förändringen påverkar bruttomarginalen negativt med 0,2 procentenheter under fjärde kvartalet och 2,8 procentenheter i perioden januari till december 2023. Rörelseresultatet påverkas inte. Ändringen görs framåtriktat från och med den 1 januari 2023 vilket innebär att jämförelseperioderna inte har justerats. Se den fullständiga rapporten sidan 15, not 2 "Redovisningspolicy" för ytterligare information.

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-02-08 08:00 CET.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission