Fortsatt försäljningstillväxt och förbättrat resultat

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det fjärde kvartalet 2021 med 49 procent till 56,8 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol (38,2 MSEK). För 2021 som helhet ökade försäljningen med 54 procent till 159,8 (103,5) MSEK.

Rörelseresultatet förbättrades till -23,9 (-29,5) MSEK drivet av fortsatt ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.

Det fjärde kvartalet 2021 blev ännu ett starkt kvartal för PowerCell Sweden AB med nytt försäljningsrekord för ett enskilt kvartal. Även försäljningen för helåret noterade nytt rekord.

"Efterfrågan var fortsatt god under kvartalet med stora leveranser till den framväxande vätgaselektriska flygindustrin där vi bland annat levererade den största seriemässigt producerade ordern i PowerCells historia med 12 stycken PS-100 bränslecellssystem. Under 2021 som helhet såg vi ökande efterfrågan på vätgaselektriska lösningar inom samtliga våra segment," säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Under det fjärde kvartalet 2021 uppgick försäljningen till 56 791 TSEK jämfört med 38 150 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 49 procent. Rörelseresultatet både före och efter jämförelsestörande poster uppgick det fjärde kvartalet till -23 869 TSEK jämfört med -29 543 TSEK motsvarande kvartal 2020, drivet av en ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.

Kassaflödet under kvartalet uppgick till -20 766 TSEK jämfört med -33 826 TSEK samma period föregående år. Försäljningsökningen ledde till en ökning av kundfordringarna, vilket påverkade kassaflödet negativt, men det operativa kassaflödet för perioden är trots det starkare än motsvarande kvartal föregående år.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK

2021
okt-dec

2020
okt-dec

2021
jan-dec

2020
jan-dec

Nettoomsättning

56 791

38 150

159 757

103 528

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

-23 869

-29 543

-80 475

-97 749

Rörelseresultat

-23 869

-29 543

-81 731

            -103 386

Resultat efter skatt

-23 285

-50 324

-75 084

-116 622

Rörelsens kassaflöde

-20 766

-33 826

-66 338

-3 863

Länk till rapporten: https://powercell.se/sv/rapporter-och-presentationer

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                                    Mårten Wikforss
VD, PowerCell Sweden AB (publ)                           IR-ansvarig
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                         Tel: +46 705 59 11 49
Email: [email protected]                 Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission