Ökad försäljning för PowerCell under 2019 som helhet

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning för 2019 som helhet med 10 procent, från 60,5 MSEK till 66,8 MSEK, jämfört med föregående år. Under det fjärde kvartalet minskade dock försäljningen något, från 28,1 till 27 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -28,8 MSEK jämfört med -11,1 MSEK motsvarande period föregående år.
"Orsaken till att omsättningen minskar under kvartalet är en lägre försäljning av PowerCell S3 till fordonssegmentet till följd av avtalet med Bosch. Att rörelseresultatet också är lägre hänger samman med våra offensiva och medvetna satsningar på produktutveckling och försäljning", säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick försäljningen till 26 983 TSEK jämfört med 28 102 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en minskning med 4 procent. För 2019 som helhet ökade dock försäljningen med 10 procent, från 60 513 TSEK till 66 850 TSEK jämfört med 2018. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick för det fjärde kvartalet till -28 736 TSEK jämfört med -11 147 TSEK för det fjärde kvartalet 2018. För 2019 som helhet uppgick rörelseresultatet före jämförelsestörande poster till -79 898 tusen kronor jämfört med -60 893 tusen kronor under föregående år. Rörelseresultatet för 2019 blev 448 408 TSEK (-60 893). Koncernens finansiella ställning och likviditet är fortsatt stark. Bolagets kassa uppgick vid den 31 december 2019 till 440 948 TSEK.

Det försämrade rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för såväl det fjärde kvartalet som för 2019 som helhet, hänger samman med ökade satsningar på produktutveckling samt marknad och försäljning.

"Till följd av vårt gemensamma utvecklingsarbete med Bosch och våra satsningar på att förstärka försäljningsorganisation har vi ökat våra utgifter för produktutveckling samt marknad och försäljning. Det har varit medvetna beslut som är viktiga för framtiden men som påverkat vårt resultat negativt både under året som helhet och framför allt under det fjärde kvartalet", säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Under det fjärde kvartalet lanserade bolaget en ny och förbättrad version av sitt bränslecellssystem MS-100.
"Vår nya version av MS-100 är en central del av vårt erbjudande mot kund och kommer att spela en nyckelroll för en ökad elektrifiering till lands och till sjöss med hjälp av bränsleceller och vätgas. Att försäljningen för året som helhet ökar beror till stor del på ökad försäljning av just MS-100," säger Per Wassén.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2019
okt-dec
2018
okt-dec
2019
jan-dec
2018
jan-dec
Nettoomsättning 26 983 28 102 66 850 60 513
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -28 736 -11 147 -79 898 -60 893
Rörelseresultat -28 763 -11 147 448 408 -60 893
Periodens resultat -40 977 -11 451 438 011 -61 862
Rörelsens kassaflöde -21 445 -30 163 369 146 -99 981

För mer information, vänligen kontakta

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020, kl 07:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission