Högre intäkter från försäljning av bränslecellssystem och bränslecellsstackar under 2016 för PowerCell

Dagens bokslutskommuniké visar att det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) under 2016 ökade intäkterna genom försäljning av såväl produkter som prototyper av bränslecellssystem och bränslecellsstackar, som testas i olika kundapplikationer.

Det är bråttom att snabbt fasa ut fossila bränslen som diesel och bensin, och minska CO2-utsläppen. Konturerna i ett nytt landskap med bränsleceller och där vätgas är den viktiga energibäraren börjar växa fram i Japan, Kina, Sydkorea, Kalifornien och delar av Europa.

- PowerCell är extremt väl positionerad i denna förändringsprocess. Vi har påbörjat förflyttningen från att vara ett teknikorienterat uppstartsbolag med fokus på utveckling, till att bli ett innovativt kommersiellt spjutspetsbolag där våra produkter kan eliminera våra kunders användning av fossila bränslen och därmed minska miljöpåverkan genom lägre CO2-utsläpp, säger Per Wassén som är vd för PowerCell Sweden AB (publ).

Nettoomsättningen för 2016 ökade till 12 185 TSEK, jämfört med 5 100 TSEK för 2015.

PowerCell ser en ökad potential för industrialisering och kommersialisering av S3-stacken (100 kW) till applikationer inom fordonssektorn och angränsande industrier. Dessa aktiviteter kommer att ta betydande resurser i anspråk.

- Det är styrelsens bedömning att den fortsatta expansionen kommer att förutsätta ytterligare finansiering och bolaget kommer därför att påbörja sondering bland investerare för att se på möjligheten för att fullt utnyttja det bemyndigande som beslutades på årsstämman 2016 för att genomföra en riktad emission. Liksom tidigare har vi anlitat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare, säger Per Wassén.

Bolaget överväger vidare om att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under 2018.

Läs hela rapporten på: Finansiella rapporter.

Göteborg, 2017-03-07

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission