Årsstämma i PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) höll onsdagen den 27 Mars 2019 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.

Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 61 144 409 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 126 595 534 kronor ska överföras i ny räkning.   

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om nyval av Helen Fasth Gillstedt samt omval av Dirk De Boever, Hasse Johansson, Magnus Jonsson, Göran Linder, Åsa Severed och Mattias Silfversparre. Till styrelsens ordförande valdes Magnus Jonsson. Styrelsen omfattar således sju styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Fredrik Göransson utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen och revisor ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 1 200 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 300 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 150 000 kronor.

Till styrelsens revisionsutskott utgår ett arvode på 100 000 kronor till ordförande samt 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott utgår ett arvode om 30 000 kronor till ordföranden samt 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ny bolagsordning.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 12 967 200 nya aktier motsvarande en utspädning om cirka 20 procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019, kl 17:15 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov
PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50. 


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission