Refinanisering skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt

I syfte att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i Online Brands Nordic AB, har bolaget beslutat och träffat avtal om refinansiering av skulder om ca 2,8 MKR. Avtalet innebär att lån med återstående löptid mindre än 6 månader refinansieras med amorteringstid på 5 år. Skulderna består av ett konvertibelt förlagslån, säljarreverser samt Almilån vilka refinansieras genom ett avtal med Marginalen Bank.

VDs kommentar: "-Refinansieringen är en viktig parameter i bolagets fortsatta expansion. Det hårda arbete bolaget genomfört för att minska bolagets skulder de senaste 2,5 åren innebär att av ursprungligt belopp om ca 9,2 MKR idag enbart återstår 2,8 MKR. I detta arbete ingår amorteringar såväl som konvertering av konvertibla skuldebrev. Vi har fördubblat bolagets omsättning genom framgångsrika förvärv av framgångsrika och lönsamma butiker, och lyckats hålla en hög amorteringstakt. Det är tillfredsställande att se att flera etablerade banker och finansinstitut visat intresse att få refinansiera återstoden av bolagets skulder. Vi har nu valt att inleda ett samarbete med Marginalen Bank, vars verksamhet genomsyras av kunskap om hur långsiktig finansiering kan bidra till företags tillväxt. Bolaget får nu en betydligt lämpligare amorteringstakt vilket skapar bättre förutsättningar för tillväxt då likviditeten påverkas positivt av det ingångna avtalet."

Bolagets skulder om 2.8 MKR refinansieras med motsvarande marknadsmässiga räntevillkor över 5 år.

Borås, 2019-04-25

Mats Bergengren
Verkställande Direktör
Online Brands Nordic AB (publ)

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550 [email protected]

"Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 10:30 CET."


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB