REG MAR
Ackordsförhandling i dotterbolag samt förtydligande av tidigare kommunicerad skuldnedskrivning Kraven för ackordsförhandling i samtliga dotterbolag är uppfyllda och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Vidare vill Bolaget förtydliga information som tidigare kommuni...
REG
Online Brands offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFR...
REG MAR
Ny VD, styrelseordförande samt information om valberedning Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands" eller "Bolaget") utser Jens Åman till ny VD och koncernchef med verkställande fr.o.m. 1 mars 2021. Styrelseledamot Mats Bergengren...
REG MAR
Online Brands tillförs tillväxtkapital och ackord fastställs Sammanfattning fjärde kvartalet 2020 • Rörelsens totala intäkter uppgick till 3 462kkr (6 286kkr) • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1 028kkr (-554kkr) • Bruttomarginalen...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) Vid extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB ("Bolaget") den 18 februari 2021 beslutades om godkännande av styrelsens beslut om emission av units, riktad emission av units, ä...
REG MAR
Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag och skapar förutsättningar för emission och nysatsningar Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag om skuldnedskrivning om 75%, vilket innebär att bolagets skulder minskar med 6,2 MSEK, och skapar förutsättningar för emissi...
REG MAR
Tingsrätten godkänner Online Brands säkerheter och meddelar beslut i ackordsfrågan 12 februari 2021 Vid dagens förhandling i Borås tingsrätt där frågan om ackordet i Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget) skulle fastställas eller ej, meddelade Borås Tingsrätten efter förhandl...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021. I syfte att motverka spridningen av c...
REG
Online Brands beslutar om den företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK som tidigare har kommunicerats Styrelsen i Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"), under förutsätt...
REG
Jens Åman föreslås som ny styrelseledamot i Online Brands Nordic AB (publ) I syfte att öka Online Brands Nordic AB:s (publ) ("Bolaget") kompetens kring e-handel och samtidigt tillsätta den vakanta platsen i styrelsen, föreslås Jens Åman till ny styrelse...
REG
TINGSRÄTTENS BESLUT GÄLLANDE FASTSTÄLLANDE AV ACKORD AJOURNERAT TILL 29 JANUARI 2021 Tingsrätten ajournerade ackordsförhandlingen då den bedömde att ackordslikvidens säkerhet i den av Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerade emissionen...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma tisdagen den 29 december Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB
REG MAR
Kallelse till ackordsförhandling Krav för ackordsförhandling är uppfyllt och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Förutsatt att ackordsförslaget om 75 % skuldnedskrivning godkänns minskar bolagets skulde...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020. I syfte att motverka spridningen av coronav...
REG MAR
Online Brands Nordic AB (publ) delårsrapport 1 juli - 30 september 2020 REKONSTRUKTIONEN FORTSÄTTER OCH GARANTIER OM 3,5 MKR I PLANERAD FÖRETRÄDESEMISSION Sammanfattning tredje kvartalet 2020 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 580 kkr (4 785 kkr) •...
REG MAR
Online Brands genomför företrädesemission om 3,5 MSEK i förnyad e-handelssatsning Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerar genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK ("Företrädesemissionen") och har ingått teckningsförbindel...
REG
Online Brands Nordic AB (publ) ändrar datum för delårsrapport för perioden januari-september 2020. Online Brands Nordic AB (publ) meddelar att styrelsen i Bolaget idag beslutat att flytta offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari-september 2020 till den 19 nove...
REG
VD-byte Online Brands Nordic AB (publ) Borås 2020-10-30 Mats Bergengren lämnar sin anställning som VD för Online Brands. Bergengren slutar sin anställning den 30 april 2021. Nina Holgersson, tillförordnad vd sedan nov...

Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission