Presentation av Årsredovisning framskjuten till 11 maj 2017

Online Brands Nordic AB (publ) org 556211-8637 skjuter fram presentation av årsredovisning för 2016 till 11 maj 2017. Ursprungligt publiceringsdatum 4 maj 2017.

Orsakerna är utanför bolagets kontroll och härrör sig helt och hållet till omständigheter hos den ansvariga revisionsbyrån KPMG AB. Se bifogat utlåtande från ansvarig revisor nedan.

Revisionsprocessen är således inte försenad för att det föreligger några misstankar om brister i förvaltning och räkenskaper eller misstankar om oegentligheter.

Årsstämma hålls som avsett i bolagets lokaler i Dalsjöfors, torsdagen den 18 maj 2017 kl 10.00.

Online Brands Nordic AB (publ), org nr 556211-8637

Som framgår av dagens press release i Online Brands Nordic AB (publ) kan inte årsredovisningen presenteras enligt tidigare fastställd tidplan, det vill säga den 4 maj 2017. Orsaken till detta är att undertecknad i rollen som huvudansvarig revisor varit sjukskriven vilket har försenat revisionsprocessen avseende granskningen av årsredovisningen i Online Brands Nordic AB (publ). Revisionsprocessen är således inte försenad för att det föreligger några misstankar om brister i förvaltning och räkenskaper eller misstankar om oegentligheter utan beror helt och hållet på omständigheter inom KPMG.

Nytt datum har fastställts för presentation av årsredovisningen som en konsekvens av ovanstående och detta datum är 11 maj 2017.

Bolagets årsstämma kommer att hållas som avsett den 18 maj 2017 kl 10:00 på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.

Göteborg 2017-05-03

KPMG

Jimmy Skoglund
Auktoriserad revisor

Dalsjöfors, 2017-05-03

Styrelsen

För mer information maila:
Mats Bergengren, VD Online Brands Nordic AB (publ), [email protected]

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via e-handelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanfor Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorin i Varberg AB som bedriver smyckeshandel i Varberg. Bolaget har sedan 1908 salt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 16.45 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB