Online Brands tecknar avsiktsförklaring om förvärv av guldbutik i Borås

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB har den 15 augusti 2017 ingått avsiktsförklaring med Ninas Guldateljé AB ("säljaren") om förvärv av 100% av aktierna i företaget Idéguld AB ("Idéguld"). Idéguld AB driver sedan 2012 en oberoende smyckesbutik i Borås som omsatte 8,2 mkr under 2016 med ett resultat efter finansnetto om 118 tkr.

Efter genomfört förvärv av Idéguld beräknas Online Brands att omsätta ca 35 mkr på årsbasis. Köpeskillingen för Idéguld uppgår till maximalt 2.575 kkr varav 1.000 kkr är tilläggsköpeskilling.

Förvärvet av Idéguld har planerat tillträde under fjärde kvartalet 2017 och är villkorad av Online Brands genomförda due diligence, erforderliga beslut samt att parterna ingår aktieöverlåtelseavtal.

Köpeskillingen av Idéguld består av kontantdel, säljarrevers, en så kallad "earn out" funktion samt aktier i Online Brands. Antalet nyemitterade aktier uppgår till maximalt 250.000 st vilket innebär en utspädningseffekt om maximalt ca 1% för befintliga aktieägare.

Finansieringen bedöms av styrelsen kunna rymmas inom befintlig förvaltning samt planerade extraordinära intäkter men externt kapitaltillskott kan inte uteslutas.

Online Brandsbolagen kommer i samband med förvärvet av Idéguld förutom geografisk närvaro stärka upp sitt erbjudande i form av värderingstjänster samt utökade guldsmedstjänster.

VD Kommentar: "Idéguld med sitt centrala läge i Borås, som är en ort med framtidstro och stora strukturella förbättringar av stadskärnan, uppfyller de krav vi har på planerade förvärv. Ägaren av Idéguld kommer att stanna kvar i bolaget och går dessutom in som aktieägare i Online Brands. Idégulds lokaler är mycket lämpliga för den tillväxtresa Online Brands står inför. Vi är mycket glada för att kunna knyta denna fina verksamhet till oss och att säljaren fortsatt är engagerade i bolaget.

Butiken kommer fortsatt att heta Idéguld och marknadsföras under detta namn. Närliggande Hedbergs Guld i Dalsjöfors fortsätter sin verksamhet som vanligt. Idéguld och Hedbergs butiker har olika kundgrupper och kompletterar varandra mycket väl.

Fortsatt kommer vi att leta efter tillväxtmöjligheter för att skapa ett väsentligt större bolag med bra lönsamhet.", säger Mats Bergengren, verkställande direktör för Online Brands.

Dalsjöfors, 2017-08-16

För mer information maila: Mats Bergengren, VD Online Brands Nordic AB (publ), [email protected]

"Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 08.30 CET."

Mer om Online Brands Nordic AB (publ):
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande ebutik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB; de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB; som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorins i Varberg AB Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission