Online Brands offentliggör tidsplan för sammanläggning aktier

Vid den extra bolagsstämman i Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands") den 16 november 2021 beslutades om sammanläggning av Online Brands aktier 1:100, varigenom hundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Online Brands styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att fastställa avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 10 december 2021.

Tidplan för sammanläggningen:

8 december 2021 Sista dag för handel före sammanläggning.

9 december 2021 Första dag för handel efter sammanläggning.

10 december 2021 Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Online Brands aktier att byta ISIN-kod. Från och med den 9 december 2021 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0017133838.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av sådana utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i Online Brands kommer efter sammanläggningen att uppgå till 19 372 738 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 5,02 kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer oförändrat att uppgå till 97 192 376,69 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Rönnberg, styrelseordförande i Online Brands Nordic AB
+46 (0)708 96 65 52
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-08 [20:00] CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB