REG

Online Brands offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), vars teckningstid inleds den 1 mars 2021. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.onlinebrands.se/ir/) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av units om cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Registrerade aktieägare kommer att erhålla en (1) Uniträtt för varje en (1) aktie som innehas i Bolaget.
  • Fyra (4) Uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En Unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner.
  • Teckningskursen är 0.35 SEK per Unit, dvs. 0.07 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden löper från och 1 mars 2021 till den 15 mars 2021.
  • Utspädningen för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att, utan beaktning av föreliggande teckningsoptioner, uppgå till 56,0 procent vid full teckning i Företrädesemissionen.
  • En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie från den 18 maj 2021 till den 1 juni 2021. Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen, på högsta möjliga kurs, tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 7,0 MSEK.
  • Teckningskursen för de aktier som kan tecknas baserat på teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under en mätperiod av tio handelsdagar innan teckningsperioden för optionerna dvs den 3 maj 2021 till och med den 17 maj 2021, med rabatt om 25 procent.

Tidsplan

Avstämningsdag för rätt av delta i Företrädesemissionen

25 februari 2021

Offentliggörande av memorandum

26 februari 2021

Handel med uniträtter

1 mars - 10 mars 2021

Handel i BTU

Fr.o.m. 1 mars 2021

Teckningsperiod

1 mars - 15 mars 2021

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

18 mars 2021

Likviddag

23 mars 2021


För ytterligare information, vänligen kontakta

Nina Holgersson, t f VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)76 860 60 10

Jens Åman, tillträdande VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)73 426 61 26

Om Online Brands
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800, e-post: [email protected]

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB