REGMAR

Online Brands genomför företrädesemission om 3,5 MSEK i förnyad e-handelssatsning

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerar genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK ("Företrädesemissionen") och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen. Avtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Indikativ tidsplan är att Bolaget kommer att begära utträde ur rekonstruktion senast under kvartal 1 2021 och att Företrädesemissionen kommer genomföras i anslutning till det.

Online Brands försattes under mars 2020 i rekonstruktion efter en period av likviditetsbrist. Bolagets ledning, styrelse och huvudägare har under rekonstruktionsperioden arbetat intensivt ihop med utsedd rekonstruktör och identifierat och genomfört flertalet kostnadsbesparingar. Vidare har en ny strategi framarbetats med fokus på att utveckla Online Brands e-handel, bland annat innefattande optimering av SEO, sociala medier, marknadsföring och innehåll i syfte att bättre tillvarata möjligheten att expandera på en starkt växande e-handelsmarknad. En detaljerad strategi kommer fastslås och kommuniceras till marknaden senare under kvartal 4 2020.

Motivet till Företrädesemissionen att möjliggöra för Online Brands att ta sig ur nuvarande företagsrekonstruktion, samt för att tillföra tillväxtkapital i syfte att möjliggöra exekvering av Bolagets nya online-satsning.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Online Brands kommer att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om, eller erhålla bemyndigande för, Företrädesemissionen. De preliminära emissionsvillkoren för Företrädesemissionen presenteras nedan och är föremål för godkännande av aktieägarna vid den extra bolagsstämma:

  • Registrerade aktieägare kommer att erhålla en (1) Uniträtt för varje en (1) aktie som innehas i Bolaget.
  • Fyra (4) Uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En Unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner.
  • Teckningskursen är 0.35 SEK per Unit, dvs. 0.07 SEK per aktie.
  • En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under kvartal 2 2021. Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen, på högsta möjliga kurs, tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 7,0 MSEK.
  • Teckningskursen för de aktier som kan tecknas baserat på teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under en mätperiod i kvartal 2 2021 med rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 0.14 SEK per aktie och inte mindre än 0,07 SEK.
  • Uniträtterna och teckningsoptionerna avses handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt genom garantiåtaganden från externa investerare. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder.

Fredag den 13 november 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nina Holgersson, t f VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)76 860 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08:30 CET.

Om Online Brands
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB