Online Brands Delårsrapport 2014-07-01 - 2014-09-30

Förbättrat resultat och förbättrad finansiell ställning

Sammanfattning av tredje kvartalet 2014
· Rörelsens intäkter uppgick till 5 039 TSEK (8 522 TSEK), fördelat på omsättning 3 476 kkr och ackordsvinst 1 563 kkr
· Lönsamhet i koncernen även bortsett från engångsposterna gällande ackordsvinster
· God effekt av arbetet med bolagets kostnadsnivå
· Bolagets finansiella ställning förstärkt genom likvid från nyemission och nedskrivning av leverantörsskulder genom ackord i de rörelsedrivande dotterbolagen
· Rekonstruktionen helt avslutad för hela koncernen Online Brands Nordic AB (publ)
· Nya varumärken bl.a Sahara Silver, Lumoava och Lambretta 

Rapportperiod tredje kvartalet 2014
· Rörelsens intäkter uppgick till 5 039 kkr (8 522 kkr).
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 953 kkr (-225 kkr).
· Rörelseresultatet uppgick till 1 854 kkr (-490 kkr).
· Periodens resultat uppgick till 1 354 kkr (-422 kkr).
· Kassaflödet uppgick till 928 kkr (0 kkr).
· Resultat vid periodens utgång per genomsnittlig aktie uppgick till 0,08 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 043 114 stycken sedan nyemissionen)
· Innan nyemissionen var antalet aktier 2 869 461, och efter nyemissionen är antalet aktier 17 216 766

Kommentarer till tredje kvartalet 2014

Omsättning
De totala intäkterna uppgick till 5 039 kkr (8 522 kkr). Värt att notera gällande intäkterna är följande: effekterna av ackorden som genomförts, det faktum att verksamhet inte längre bedrivs i dotterbolaget Watchonwatch AB och sist, men inte minst, nivån på försäljningen i det rörelsedrivande dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB.

Ackordsvinsterna i relation till externa fordringsägare var i koncernen 1 563 kkr och redovisas under rubriken övriga rörelseintäkter.

Gällande Watchonwatch gäller alltjämt att den enskilt viktigaste faktorn till försäljningstappet är att bolaget valt att även under det tredje kvartalet inte sälja några klockor på www.watchonwatch.com. Försäljningen i Watchonwatch under motsvarande period förra året var ca 2,5 MSEK. Bakgrunden till detta beslut är att denna verksamhet är betydligt mer komplex än www.hedbergsguld.se och då varor inte säljs från lager utan köps in vid order genom parallellimport så är det en kapitalkrävande verksamhet. Styrelse och ledning har därför gjort bedömningen att det vore riskabelt att i nuläget binda större delen av kassan i förskottsbetalningar för klockor. Sajten har under hela perioden fungerat som vanligt och trafiken och intresset för våra produkter är oförändrat. När bolaget nu lämnat rekonstruktionen bakom sig kommer styrelsen att ta ett strategiskt beslut om hur Watchonwatch bäst vidareutvecklas.

Omsättningen i Hedbergs Guld & Silver AB var under perioden 3 476 kkr. Perioden kännetecknades av exceptionellt fint sommarväder i merparten av landet under semesterperioden, vilket antas ha påverkat försäljningen negativt både i butik och online. Det finns indikationer på att smyckesbranschen som helhet inte kunnat uppnå försäljning i nivå med motsvarande period föregående år.

Resultat
Periodens resultat uppgick till 1 354 kkr (-422 kkr). Resultatet påverkas främst av följande komponenter: den måttliga försäljningen, effekterna av ackordet, en upplöst reserv för ett uteblivet vite till Konsumentombudsmannen och kostnadsnivån för den löpande verksamheten.

Ackordseffekten är en engångshändelse. Det i januari 2014 utdömda vitet mot Hedbergs Guld & Silver AB från Stockholms tingsrätt bortföll som skuld p.g.a. företagsrekonstruktionen och den reservering som gjorts på 500 kkr kunde lösas upp under kvartalet. Den nya kostnadsnivån, som löpande besparingsåtgärder och rationaliseringar bidragit till att etablera, bidrar starkt till resultatet. Bolagets löpande kostnader är nu cirka 40% lägre än i samma kvartal föregående år 2013.

Kommande rapporttillfällen
Datum för bokslutskommuniké för helåret 2014: 19 februari 2015.
Delårsrapport för perioden januari-mars 2015 (rapport för första kvartalet): 13 maj 2015
Datum för årsstämma: 13 maj 2015

Rapporten i sin helhet bifogas.

Dalsjöfors den 24 oktober 2014

Staffan Settergren
Verkställande direktör
Online Brands Nordic AB (publ)
Org.nr. 556211-8637
Boråsvägen 40
516 81 Dalsjöfors
Tel: 033-27 25 00 

För eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kontakta gärna:
Staffan Settergren, VD, telefon 0722 51 80 79

För mer information om verksamheten, se www.onlinebrands.se

Bolagets Certified Advisor:
Consensus Asset Management AB
Box 2108
403 12 Göteborg
Tel: 031 745 50 00

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver säljer bl.a. guld- och silversmycken, bijouterier, samt matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin regionalt välkända butik i anslutning till kontor och lager i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är en av Sveriges ledande onlinebutiker för exklusiva armbandsur. Online Brands omsatte under 2013 28 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB