Nytt datum och rättelse av kallelse till extra bolagsstämma Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637

Ursprungligt stämmodatum       16 mars kl 10:00
Nytt stämmodatum                    19 mars kl 10:00

Rättelsen innefattar följande punkter:

ANMÄLAN

Den som önskar deltaga i stämman ska:

Tidigare lydelse
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 mars 2018; och
dels till Bolaget senast den 12 mars 2018 kl. 12.00 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Rättelse
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 mars 2018; och
dels till Bolaget senast den 13 mars 2018 kl. 12.00 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

FÖRSLAG OM BESLUT

Punkt 7 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Tidigare lydelse:                        
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara 23 mars 2018.

Rättelse:                                     
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 26 mars 2018.

Tidigare lydelse:                         
Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 mars 2018 till och med den 11 april 2018.

Rättelse:                                       
Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 mars 2018 till och med den 13 april 2018.                             

Tillägg:                                           
Emissionen är till 85 % garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt genom garantiavtal.

Tidigare lydelse:                        
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 27 mars 2018 till och med den 11 april 2018.

Rättelse:                                        
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 29 mars 2018 till och med den 13 april 2018.      

HANDLINGAR

Tidigare lydelse
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8 kommer senast från och med 12 mars att finnas på Bolagets hemsida, www.onlinebrands.se, samt hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger si n postadress.

Rättelse
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8 kommer senast från och med 13 mars att finnas på Bolagets hemsida, www.onlinebrands.se, samt hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Kallelsen i sin helhet finns att finna nedan.

Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2018 kl 10.00 på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås.

ANMÄLAN
Den som önskar deltaga i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 mars 2018; och
 • dels till Bolaget senast den 13 mars 2018 kl. 12.00 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.onlinebrands.se senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 mars 2018.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning i företrädesemissionen (övertilldelningsoption)
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG OM BESLUT

Punkt 7 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 367 625,35 kronor genom nyemission av högst 7 352 507 aktier.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 26 mars 2018. Teckningskursen per aktie är 0,40 kronor.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 mars 2018 till och med den 13 april 2018.

Emissionen är till 85 % garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt genom garantiavtal. Garanterna erhåller ingen garantiersättning för sina åtaganden. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till garanter av emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

I andra hand ska fördelning ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 29 mars 2018 till och med den 13 april 2018. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier vid överteckning i företrädesemissionen (övertilldelningsoption)

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen (punkt 7), föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen, besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst så många aktier som ryms inom bolagsordningens gränser avseende antal aktier. Emissionskursen ska vara 0,40 kronor per aktie vilket motsvarar emissionskursen i företrädesemissionen. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid eventuell överteckning av företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och skapa en bred aktieägarbas och en vidare spridning av Bolagets aktier. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8 kommer senast från och med 13 mars att finnas på Bolagets hemsida, www.onlinebrands.se, samt hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 22 057 522, och det totala antalet röster till 22 057 522.     

Borås 12 mars 2018

Online Brands Nordic AB
Styrelsen

Bolagets Certified Adviser:
Mangold Fondkommisson AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 STOCKHOLM Tel: 08-503 01 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. 15:30 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver e-butik på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB i Borås. E-handeln drivs under namnet www.hedbergsguld.se

Online Brands Nordic AB (publ) Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS org.nr. 556211-8637 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB