REGMAR

Online Brands Nordic AB delårsrapport juli - september 2023

-Fortsatt tillväxt i egen e-handel

SAMMANFATTNING AV tredje KVARTALET, 1 juli TILL 30 september 2023
 
·     Koncernens omsättning uppgick i kvartalet till 75,1 MSEK (78,7 MSEK)
·     Koncernens omsättning i egen ehandel uppgick till 51,1 MSEK (48,9 MSEK), en ökning med 4,4%.
·     Bruttovinstmarginalen uppgick i kvartalet till 61 % (58 %)
·     Kvartalets justerade EBITDA uppgick till 5,1 MSEK (8,3 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 6,8 % (10, 5%)
·     Kvartalets EBITDA uppgick till 5,1 MSEK (8,0 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 6,8 % (10,2 %)
·     Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (1,8 MSEK)
·     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick -6,3 MSEK (6,5 MSEK)
·     Vinst per aktie -0,07 SEK (0,08 SEK)

KOMMENTAR FRÅN VD, MAGNUS SKOGLUND:

Vi är otroligt nöjda att vi under Q3 fortsätter att leverera på vår strategi i att öka vår egen ehandel, bland annat genom nya länder, samtidigt som vårt effektiviserings- och omställningsprogram ger resultat. Alla dotterbolag gör under Q3 sina resultatmässigt bästa kvartal under 2023. Redovisat Ebitda blev för gruppen 5,1 MSEK (8 MSEK). Vi ser att insatserna vi gör tydligt ökar omsättning och lönsamhet.
 
Vårt kostnadsfokus i gruppen under året får genomslag i flera viktiga områden under Q3. Kostnader för personal är lägre jämfört med Q1-Q2, 13,5% (17,6%) av omsättningen. Övriga kostnader, där de för ehandeln centrala posterna marknadsföring och frakt utgör en betydande del, minskar också jämfört med Q1-Q2, 40,3% (46,3%).
 
Koncernens största bolag Trendcarpet fortsatte att öka effektiviteten i driften och är nu tillbaka på den nivå man var före flytt och implementering av nytt lagersystem. Även ett framgångsrikt arbete med att förbättra returgraden sänkte kostnaderna under kvartalet och bidrog till en stark comeback från föregående kvartal med ett kraftigt förbättrat Ebitda jämfört med första halvåret och även motsvarande period föregående år.
 
Näst största bolaget Kitchenlab har tagit stora investeringar i plattform och internationell expansion under året. Man har även genomfört omstruktureringar i organisationen med en lägre kostnadsnivå som resultat. Det tillsammans med att den geografiska expansionen under Q3 levererar och att 50% av ehandelsförsäljningen redan under det första kvartalet kommer från utlandet gjorde att Kitchenlab för första gången i år ett positivt Ebitda under september. Varumärkesbolagen Bread & Boxers och Nordic Kidswear ökar också Ebitda jämfört med både första halvåret 2023 och Q3 2022. Som en del i omorganisationen i bolagen och integrerandet av koncerngemensamma funktioner har bemanningen effektiviserats och kostnadsmassan sänkts, vilket får ett positivt genomslag i Ebitda under kvartalet.
 
Omsättningen i gruppen under Q3 uppgick till 75,1 MSEK (78,3 MSEK). I en fortsatt utmanande omvärld växer ehandeln med 4% och utgör nu cirka 70% av den totala omsättningen. Marknadsföringskostnaden som andel av omsättningen minskar under Q3, som en del i arbetet med att öka andelen obetald trafik till våra hemsidor, primärt drivet av en ökad organisk trafik och ökad trafik via epost. Tillsammans med ett högre genomsnittligt ordervärde jämfört med föregående år och en sänkt returgrad stärks lönsamheten i ehandeln under kvartalet.
 
Vi är väl positionerade efter de insatser som vi har genomfört under årets nio första månader för att möta vår högsäsong i Q4. Vårt fokus på kostnadseffektivitet ger resultat och vi följer vår plan för att öka lönsam tillväxt. Det är med optimism och stark tilltro till vår strategi som vi nu går in i den viktigaste försäljningsperioden under året.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Om oss

Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-11-16 07:30 CET.

Bifogade filer

Online_Brands_Q3_2023.pdf

Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB