REGMAR

Online Brands Nordic AB delårsrapport april - juni 2023

Delårsrapport april-juni

SAMMANFATTNING AV KVARTALET 1 APRIL TILL 30 JUNI 2023                                                                                                                 
·     Koncernens nettoomsättning uppgick i kvartalet till 59,2 MSEK (59,4 MSEK)
·     Bruttovinstmarginalen uppgick i kvartalet till 56% (62%)
·     Kvartalets justerade EBITDA uppgick till 2,5 MSEK (2,3 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 4% (4%)
·     Redovisad EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (-1,0 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om
3% (-2%) under det andra kvartalet 2023
·     Periodens resultat uppgick till -5,2 MSEK (-4,3 MSEK)
·     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 3,2 MSEK (-2,2 MSEK)
Vinst per aktie -0,23 SEK (-0,21 SEK)

KOMMENTAR FRÅN VD, MAGNUS SKOGLUND:

Andra kvartalet präglades av många segrar i den egna e-handeln och med en stark försäljningsökning i flera av våra vertikaler. Samtidigt hade koncernens största bolag Trendcarpet övergående försäljningspåverkande utmaningar under kvartalets två första månader. Trots det nådde gruppen en nettoomsättning under andra kvartalet i linje med föregående år, 59,2 MSEK (59,4 MSEK) med ett justerat EBITDA på 2,5 MSEK (2,3 MSEK).

Det finns flera höjdpunkter att lyfta i gruppens e-handel under kvartalet. Vi ser att de strategiska initiativ i e-handeln som vi arbetat med under året ger resultat. Plattformsbytet och den därefter utrullade globala expansionen i KitchenLab - som står för 20% av koncernens omsättning - blev klar i slutet av andra kvartalet och redan månad två ser vi att försäljningen från lanseringen i Europa uppgår till 30% av den totala e-handelsomsättningen. Det är glädjande att se att vår modell bevisas, med geografisk expansion som ett viktigt ben i tillväxtresan framåt för våra bolag.

Den andra tillväxtmotorn, att datadrivet arbeta med sortimentsutvecklingen i våra bolag, fortsätter att visa sig vara rätt väg. Hatshop fortsätter under andra kvartalet att ta marknadsandelar i nya kategorier, framför allt inom kepsar, som är den största varugruppen inom huvudbonader. Hatshop växte under andra kvartalet med 18%.
I det nyförvärvade trädgårdsföretaget Allafröer.se har samma strategi implementerats inom internationalisering och sortiment. Ambitionen är att rusta oss med en sortimentsbredd för den europeiska marknaden inför högsäsongen som inleds under fjärde kvartalet. Allafröer har en försäljningstillväxt på över 130% under kvartalet.
Även i Bread & Boxers och Isbjörn växer vi e-handeln med 13% i en för dessa två vertikaler utmanande makromiljö.

Samtidigt har kvartalet präglats av temporära utmaningar i koncernens största bolag Trendcarpet, som inneburit ett hack i kurvan i försäljningen. Utmaningar i producentledet har inneburit längre perioder av ogynnsamma lagernivåer av produkter som står för en betydande del av försäljningen. I tillägg har utvecklingsarbete med hemsida och plattform inneburit perioder av långa laddningstider på sidan med tapp i konverteringsgraden under kvartalet som följd. Det är glädjande att konstatera att vi i utgången av kvartalet kom ur situationen och att försäljningen återhämtade sig.

Bruttomarginalen uppgick under andra kvartalet till 56% (62%) för gruppen. Skillnaden mot föregående år härleds till stor del av en lagernedskrivning i CaMa Gruppen, som en avslutande fas i den lagerflytt och byte av lagersystem som pågått under året. Rensat för detta ligger bruttomarginalen i linje med föregående år.
Övriga kostnader ökar i kvartalet jämfört med föregående år, primärt drivet av att implementeringstiden för nytt lagersystem har tagit längre tid än beräknat och avslutades först i slutet av andra kvartalet. Även den planenliga investeringen i totalt 14 nya utländska sidor för KitchenLab och Nordic Kidswear genomfördes under andra kvartalet, där vi redan hann se positiv försäljningseffekt under kvartalet, men kommer att se ännu större utväxling under andra halvåret. Vi ser samtidigt att det omställnings- och effektiviseringsprogram som lanserats tidigare i år ger resultat, med en sänkning av kostnaden för personal med 17% jämfört med föregående kvartal.  
 
Det ska sägas att vi inte är nöjda med det andra kvartalet i sin helhet. Mycket arbete har gjorts, men vi kan bättre. Gläntar vi på dörren till tredje kvartalet ser vi att den positiva utvecklingen i försäljningen från slutet av andra kvartalet följer med in i början av det tredje. Med investeringar tagna under första halvåret inom strategiska områden känner jag en stark tilltro till att vi är väl positionerade på intäkts- och kostnadssidan inför en spännande höst och vinter - högsäsongen för våra dotterbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Om oss

Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-24 07:30 CEST.

Bifogade filer

Online_Brands_Q2_2023.pdf

Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB