REG

Kommuniké från extra bolagsstämma (tillika kontrollstämma) i Online Brands Nordic AB (Publ)

Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll idag, tisdagen den 13 juli 2021 extra bolagsstämma (tillika kontrollstämma). Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På den extra bolagsstämman (tillika kontrollstämma) fattades följande beslut.

Beslut om att driva verksamheten vidare
Med anledning av att styrelsen under arbetet med årsredovisningen för 2020 konstaterat att aktiekapitalet var till hälften förbrukat i den balansräkning som upprättats per den 31 december 2020 har styrelsen låtit upprätta en kontrollbalansräkning (kontrollbalansräkning nr 2) per den 1 juni 2021 och låtit Bolagets revisor granska densamma. Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets egna kapital är till fullo återställt och överstiger det registrerade aktiekapitalet.
Med anledning av att Bolagets egna kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet var styrelsen för Bolaget skyldig att kalla till denna bolagsstämma för att konstatera att Bolagets egna kapital är återställt till det registrerade aktiekapitalet.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens primära förslag såsom det intagits i kallelsen, att Bolagets verksamhet ska drivas vidare utan likvidation.
Stämman konstaterade vidare att bolagets egna kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, är till fullo återställt och överstiger det registrerade aktiekapitalet, varför någon likvidationsplikt inte längre föreligger.

Ytterligare information från den extra bolagsstämman
Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.onlinebrands.se. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.onlinebrands.se senast två veckor efter den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)73 426 61 26

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 033-27 25 00

Om oss

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB tel 08-684 05 800, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB