REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB ("Bolaget") den 18 februari 2021 beslutades om godkännande av styrelsens beslut om emission av units, riktad emission av units, ändring av Bolagets bolagsordning, bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner samt val av Jens Åman som ny styrelseledamot.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 19 januari 2021 om emission av högst 9 878 968 units. De som på avstämningsdagen den 25 februari 2021 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner serie 2021. Teckningstiden i emissionen löper under perioden 1 - 15 mars 2021.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad emission av högst 171 428 units till Auratus Invest AB.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar i Bolagets bolagsordning: (i) gränserna för aktiekapitalet ändrades från lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor till lägst 6 900 000 kronor och högst 27 600 000 kronor samt (ii) antalet aktier ändrades från lägst 39 000 000 stycken och högst 156 000 000 stycken till lägst 88 000 000 stycken och högst 352 000 000 stycken.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma 2021 besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att stärka Bolagets finansiella ställning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att välja Jens Åman till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

18 Februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nina Holgersson, tf VD
Tel: +46(0)768-60 60 10
E-mail: [email protected]

Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se. Aktien handlas på First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel: 08-684 058 00, e-mail: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 13:30 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB