REG

Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (Publ)

Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll årsstämma idag onsdagen den 22 maj 2024, varvid följande beslut i huvudsak fattades.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2023.

Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå, i enlighet med valberedningens förslag, med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna David Rönnberg, Henrik Bunge, Carl Rydin och Mathias Hedström. Till styrelsens ordförande omvaldes David Rönnberg.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja BDO Göteborg AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Jimmy Skoglund som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.onlinebrands.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Om Online Brands Nordic AB:

Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, Allafröer och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB