REG

Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (Publ)

Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll årsstämma idag tisdagen den 23 maj 2023, varvid följande beslut fattades.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå, i enlighet med valberedningens förslag, med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna David Rönnberg, Henrik Bunge, Carl Rydin, Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson. Till styrelsens ordförande omvaldes David Rönnberg.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja BDO Göteborg AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Jimmy Skoglund som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Jofam AB:s förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 2 508 500 kronor genom nyemission av högst 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen. Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie och teckning och betalning ska ske senast den 24 respektive den 31 maj 2023. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning samt finansiera bolagets fortsatta verksamhet och potentiella förvärv.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, genom emission av högst 900 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Rätt till tecknings ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i bolaget. Teckningsoptionerna ska förvärvas till ett pris som motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen, beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 22 maj 2023. Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 900 000 stycken, motsvarande cirka 4,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.onlinebrands.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.onlinebrands.se senast två veckor efter årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta: Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 11:00 CEST den 23 maj 2023.

Om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Om oss

Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB