REG

Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (Publ)

Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll idag måndagen den 28 juni 2021 årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På årsstämman fattades följande beslut.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning avseende 2020 inte lämnas till aktieägarna och att tillgängliga medel överföres i ny räkning.
Stämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till revisor.

Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jens Åman och Nina Holgersson samt om nyval av Tor Wikman till bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att till ordförande i styrelsen välja Nina Holgersson (nyval).
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB som revisor, utan revisorssuppleant, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. BDO Göteborg AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Jimmy Skoglund till huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av och instruktion avseende valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.onlinebrands.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.onlinebrands.se senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)73 426 61 26

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 033-27 25 00

Om oss

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB tel 08-684 05 800, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB