Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic

Torsdagen den 24 maj 2018 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare godkändes bolagets dispositioner och resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Michael Koch, Joel Lindeman och Mats Bergengren. Till ny styrelseledamot valdes Jim Löfgren. Till ny styrelsens ordförande valdes Nicolas Fogelholm

Revisor
Till Jimmy Skoglund valdes till personvald revisor.

Fastställande av revisorsarvode
Arvodering till revisor enligt löpande räkning.

Ersättning till styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ej skall arvoderas för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Valberedning
Stämman beslutade att en Valberedning (tillika Ersättningskommitté) inrättas enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2018 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt nedan

Ursprunglig lydelse
§ 4. Bolaget skall ha lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

Ny lydelse
§ 4. Bolaget skall ha lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 aktier.

Nytt kvotvärde per aktie beslutades till att utgöra SEK 0,02

Emission av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier med syfte att kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier i enlighet med följande villkor: - Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta 15 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom nyemission av aktier skall kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier, huvudsakligen i samband med företagsförvärv. Emission skall ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga.

Emissionen kan ske vid ett eller flera tillfällen om maximalt sammanlagt femton (15) miljoner aktier.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämman avslutades och alla närvarande tackades för visat intresse.

Borås 24 maj 2018

Online Brands Nordic AB (publ) Org.nr. 556211-8637 Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS Tel: 033-41 06 31 För eventuella frågor, kontakta gärna: Mats Bergengren, Verkställande Direktör, 0762 91 91 09.
För mer information om verksamheten, se www.onlinebrands.se

Bolagets Certified Adviser: Mangold Fondkommisson AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 STOCKHOLM Tel: 08-503 01 550

Online Brands-koncernen driver e-butik på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB i Borås. E-handeln drivs under namnet
www.hedbergsguld.se

Online Brands Nordic AB (publ) Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS org.nr. 556211-8637 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission