Kommuniké från årsstämma i Online Brands

Torsdagen den 19 maj 2016 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands" eller "Bolaget"). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Michael Koch, Nicolas Fogelholm, Mats Bergengren. Till styrelsens ordförande omvaldes Jim Löfgren.

Revisor
Stratego AB och Jimmy Skoglund valdes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen
Mot bakgrund av Bolagets ansträngningar att nå positivt kassaflöde i verksamheten beslutades att styrelsen ej skulle arvoderas för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Valberedning
Stämman beslutade att en Valberedning (tillika Ersättningskommitté) skall inrättas enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2016 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot.

Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till företagsförvärv
Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier med syfte att kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier i enlighet med följande villkor:
- Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta fyra (4) miljoner aktier. Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom nyemission av aktier skall kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier, huvudsakligen i samband med företagsförvärv.

Emission skall ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga. Emissionen kan ske vid ett eller flera tillfällen om maximalt sammanlagt fyra (4) miljoner aktier.

Incitamentsprogram för styrelsens ledamöter
Årsstämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram ("Incitamentsprogrammet") i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan till styrelsens ledamöter i Bolaget (exklusive verkställande direktör som redan deltar i ett annat optionsprogram). Incitamentsprogrammet kommer att vara till nytta för Bolagets aktieägare, eftersom det ger en aktiv styrelse möjlighet att ta del av Bolagets värdetillväxt, vidmakthåller förtroendet för Bolaget och ökar aktiens värde. Vidare är det fördelaktigt för Bolaget att inte behöva arvodera styrelsens ledamöter kontant. Styrelsens arvodering har historiskt sett varit en betydande kostnad för Bolaget och det är av vikt för Bolaget att dess kostnadsbas fortsatt minskas. Bolagets styrelse har även arbetat helt utan arvodering under föregående år. Stämman beslutade att den riktade emissionen skulle bestå av sammanlagt högst 350 000 teckningsoptioner, varav 150 000 till styrelsens ordförande samt 100 000 vardera till styrelsens ledamöter.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550 Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors org.nr. 556211-8637 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission