KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637

Torsdagen den 22 maj 2019 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare godkändes bolagets dispositioner och resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Michael Koch och Mats Bergengren. Till ny ledamot av styrelsen valdes Nina Holgersson.  Nina Holgersson är utsedd representant för Veganord Capital AB då Jim Löfgren då han avböjt omval. Nina Holgersson är butiks- och försäljningsansvarig i OBAB och har ett privat aktieinnehav om 312 500 aktier i Bolaget. Joel Lindeman har avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes Nicolas Fogelholm.

Val av Revisor
Jimmy Skoglund valdes till revisor.

Fastställande av revisorsarvode
Arvodering till revisor skall ske enligt löpande räkning.

Ersättning till styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ej skall arvoderas för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Valberedning
Stämman beslutade att en Valberedning (tillika Ersättningskommitté) inrättas enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2019 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 100:1, d v s etthundra (100) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Stämman antog att ändra bolagsordningens §5; Antal Aktier, enligt följande:
Bolaget skall ha lägst 250 000 och högst 1 000 000 aktier.

Beslut om emission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier med syfte att möjliggöra förvärv genom betalning av aktier. Bemyndigandet omfattar maximalt 100 000 aktier efter sammanslagning enligt ovan.

Borås 22 maj 2019

För mer information, kontakta;
Mats Bergengren, vd, Online Brands Nordic AB (publ)
tel +46 762 91 91 09
[email protected]

MER OM ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL)
Online Brands-koncernen driver ledande butiker på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected] 


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB