REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 10 februari 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 12 februari 2021,
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 februari 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste - utöver att anmäla sig - begära hos förvaltaren att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast fredagen den 12 februari 2021. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före den 12 februari 2021 och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://www.onlinebrands.se/ir/, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Online Brands Nordic AB (publ), Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller via e-post [email protected]. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, https://www.onlinebrands.se/ir/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Vid frågor, vänligen ring 0768-60 60 10 vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslaget till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av units
 7. Beslut om riktad emission av units
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Beslut om bemyndigande
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
 12. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Rämsell eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Magnus Swetzén att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till godkännande av styrelsens beslut om emission av units (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 19 januari 2021 om emission av högst 9 878 968 units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Varje unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie 2021. Totalt omfattar emissionen högst 49 394 840 aktier och högst 49 394 840 teckningsoptioner av serie 2021.
 2. Teckningskursen ska uppgå till 0,35 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,07 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
 3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav i Bolaget per avstämningsdagen.
 4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 25 februari 2021.
 5. Varje befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
 6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske enligt följande:
  · i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units,
  · i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av, och
  · i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.
  I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
 7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden 1 mars 2021 till 15 mars 2021. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av Bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.
  Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.
  Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 9. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
 10. För teckningsoptioner av serie 2021 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:
  · Varje teckningsoption av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 15 februari 2021 till och med den 26 februari 2021, dock lägst 0,07 kronor och högst 0,14 kronor per aktie. Teckningskursen ska avrundas till närmaste hundradel.
  · Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser, vilket framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås senast den 28 januari 2021. De fullständiga villkoren skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
  · Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under perioden från den 18 maj 2021 till den 1 juni 2021.
  · Tidpunkten för utnyttjande av optionsrätterna kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
  · Aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ska ge rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
 11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 478 122,46 kronor.
 12. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2021 som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 478 122,46 kronor.
 13. Bolagets verkställande direktör ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om riktad emission av units (punkt 7)

Auratus Invest AB, 556877-4326 ("Auratus"), har i november 2020 ingått ett garantiavtal med Bolaget som bland annat innebär att Auratus har åtagit sig att under vissa villkor teckna units i företrädesemissionen under punkt 6 ovan ("Garantiavtalet"). Under förutsättning att företrädesemissionen i punkt 6 genomförs har Auratus rätt till ersättning för garantiåtagandet i form av nyemitterade units. Jens Åman som styrelsen föreslår ska väljas till ny styrelseledamot i Bolaget under punkt 11 nedan är majoritetsägare i Auratus. För att Bolaget ska kunna erlägga eventuell ersättning till Auratus i enlighet med Garantiavtalet utan att behöva kalla till extra bolagsstämma, föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission av högst 171 428 units till Auratus på följande villkor:

 1. Varje unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie 2021. Totalt omfattar emissionen högst 857 140 aktier och högst 857 140 teckningsoptioner av serie 2021.
 2. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Auratus. Tilldelning ska ske av det antal units som Auratus har rätt till enligt Garantiavtalet.
 3. Överteckning ska inte ske.
 4. Teckningskursen ska uppgå till 0,35 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,07 kronor per aktie (dvs. samma teckningskurs som i företrädesemissionen under punkt 6). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
 5. Teckning av units ska ske på särskild teckningslista senast den 25 februari 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
 6. Tecknade units ska betalas genom kvittning av förfallen fordran mot Bolaget i samband med teckning.
 7. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
 8. För teckningsoptioner av serie 2021 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:
  · Varje teckningsoption av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 15 februari 2021 till och med den 26 februari 2021, dock lägst 0,07 kronor och högst 0,14 kronor per aktie. Teckningskursen ska avrundas till närmaste hundradel.
  · Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser, vilket framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås senast den 28 januari 2021. De fullständiga villkoren skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
  · Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under perioden från den 18 maj 2021 till den 1 juni 2021.
  · Tidpunkten för utnyttjande av optionsrätterna kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
  · Aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ska ge rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
 9. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 43 002,43 kronor.
 10. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2021 som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 43 002,43 kronor.
 11. Bolagets verkställande direktör ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

· Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor." till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 900 000 kronor och högst 27 600 000 kronor.".

· Lydelsen av § 5 ändras från "Bolaget skall ha lägst 39 000 000 och högst 156 000 000 aktier." till "Bolaget skall ha lägst 88 000 000 och högst 352 000 000 aktier.".

· Vissa redaktionella ändringar genomförs i § 1 och § 12 med anledning av uppdaterad lagstiftning.

Bolagets verkställande direktör ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2021 besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att stärka Bolagets finansiella ställning. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ledamöter.

Förslag till val av ny styrelseledamot och styrelseordförande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att Jens Åman väljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Jens är en av grundarna till The Watch Stand som på bara drygt två år etablerat sig som ett av Sveriges snabbast växande e-handelsbolag med nära 10 000 kunder i över 90 länder. Jens har även flera års erfarenhet av finansbranschen, främst från corporate finance, och ansvarade fram till nyligen för bolagssidan på börsen Nordic Growth Market.

Totalt antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 39 515 875. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse inga egna aktier.

Fullständiga förslag m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets webbplats https://www.onlinebrands.se/ir/ senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Online Brands Nordic AB (publ), Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller via e-post [email protected] senast den 8 februari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås och på https://www.onlinebrands.se/ir/ senast den 13 februari 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Borås i januari 2021
Online Brands Nordic AB (publ)

Styrelsen


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB