Kallelse till Extra bolagsstämma i Online Brands

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Extra bolagsstämma den 17 februari kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast 3 februari 2017.
- dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 10 februari 2017.
Anmälan kan antingen ske:
under adress Online Brands Nordic AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller per e-post: [email protected]

Vid anmälan uppges
Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 10 februari 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 februari 2017.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om revisionsbolag
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7:
Förslag: Styrelsen föreslår att till revisionsbolag utse KPMG AB. Skälet är att nuvarande huvudansvarig revisor har slutat på Stratego AB och tagit anställning på KPMG AB.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se , är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via e-handelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorin i Varberg AB som bedriver smyckeshandel i Varberg. Bolaget har sedan 1928 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

"Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 08.15 CET."


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB