REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brand Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i förhand i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 30 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Anmälan
Aktieägare som genom poströstning önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 december 2021,
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, senast onsdagen den 29 december 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 21 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom så kallad poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.onlinebrands.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 december 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget per e-post till [email protected] eller per post till Online Brands Nordic AB att. Magnus Skoglund, Flöjelbergsgatan 7A, 431 37 Mölndal. Aktieägare får inte poströsta med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.
Ombud
Om aktieägaren låter ett ombud poströsta för dess räkning ska fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill poströsta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.onlinebrands.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.
Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller flera justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Johan Hessius, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.
Punkt 2 - Val av en eller flera justeringspersoner
Styrelsen föreslår att Klas Berggren, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, utses till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.
Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet styrelseledamöter i § 6 samt för att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor möjliggör poströstning i samband med bolagsstämmor genom införandet av en ny punkt § 14 i Bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tioledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.
§ 14 Poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.
Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter
Bolagets fyra största aktieägare, som representerar cirka 88 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Punkt 8 - Val av ny styrelseledamot
Bolagets fyra största aktieägare föreslår, efter administrativa hinder i samband med registrering av tidigare styrelseval, att Carl Rydin utses till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid sidan av de styrelseledamöter som valdes på den extra bolagsstämman den 19 juli 2021 samt den 16 november 2021.
Carl Rydin är född 1985 och har lång erfarenhet inom finansiella områden som förvärv, strategi och investeringar. Carl är Investment Director på investmentbolaget Jofam och har dessförinnan varit portföljförvaltare på Origo Fonder. Carl har spenderat 12 år i New York som investeringsanalytiker på Lucerne Capital Management och inom M&A-teamet på investmentbanken Fredericks Michael & Co. Carl har en Bachelor of Business Administration från Dowling College samt studerat vid Columbia Business School i New York.
Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom mot kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller med andra villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, finansiera förvärv eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Detta bemyndigande föreslås gälla vid sidan av det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 19 juli 2021.
Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Online Brands Nordic AB att. Magnus Skoglund Flöjelbergsgatan 7A, 431 37 Mölndal eller via e-post till: [email protected] senast måndagen den 20 december 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.onlinebrands.se, senast lördagen den 25 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.
Tillhandahållande av handlingar
Kallelsen, poströstningsformulär samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på Flöjelbergsgatan 7A, 431 37 Mölndal, och på Bolagets hemsida www.onlinebrands.se, senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
__________________
Stockholm i december 2021
Online Brands Nordic AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Om oss

Online Brands-koncernen driver online-butiken Trendcarpet som är en av Europas ledande återförsäljare av mattor. Bolaget är verksamt i 15 olika länder och riktar sig främst till privatmarknaden. Basen för verksamheten är i Göteborg. Inom koncernen ryms även en internationell e-handel för hattar under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB