REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 30 juni 2020 kl. 13.00.

Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast 24 juni 2020. - dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 24 juni 2020. Anmälan kan antingen ske: under adress Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS, eller per e-post: [email protected]

Vid anmälan uppges: Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 24 juni 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 juni 2020

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. Val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Punkt 1.
Valberedningen föreslår att Michael Koch utses till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 7a, b och c
Förslag Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Punkt 9:
Valberedningen föreslår BDO och Jimmy Skoglund till revisor. Arvodet till revisor föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Borås 2020-06-09 08:45

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver e-butik på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver.

Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB i Borås. E-handeln drivs under namnet www.hedbergsguld.se

Online Brands Nordic AB (publ) Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS org.nr. 556211-8637 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission