Kallelse till Årsstämma i Online Brands Nordic

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 24 maj 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast 1 maj 2018. - dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 18 maj 2018. Anmälan kan antingen ske: under adress Online Brands Nordic AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller per e-post: [email protected]

Vid anmälan uppges
Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 18 maj 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 maj 2018

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter

10. Fastställande av styrelsearvode

11. Val av revisor

12. Fastställande av revisorsarvode

13. Val av styrelse

14. Val av styrelseordförande

15. Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

16. Fastställande av principer för utseende av valberedning

17. Beslut om ändring av bolagsordning

a) Ändrat aktiekapital.

b) Ändrat kvotvärde per aktie SEK 0,02

18. Beslut om emission av aktier till

19. Övriga ärenden

20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2.
Valberedningen föreslår att Michael Koch utses till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 8b:
Förslag Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 9 och 10:
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 personer. Vidare föreslår valberedningen att det inte utgår någon kontant ersättning till styrelsen.

Punkt 11:
Valberedningen föreslår KPMG AB och Jimmy Skoglund till revisor.

Punkt 12
Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Punkt 13 och 14:
Valberedningen föreslår omval av Michael Koch, Joel Lindeman samt bolagets verkställande direktör Mats Bergengren. Som ny styrelsemedlem föreslås Jim Löfgren. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Nicolas Fogelholm.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att en Valberedning (tillika Ersättningskommitté) skall inrättas enligt följande principer:
Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2018 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av

Valberedningen. Sammankallande till första mötet är styrelsens ordförande. Till Valberedningens ordförande skall en ägarrepresentant utses. Valberedningen skall offentliggöras senast tre månader innan årsstämman. I samband med offentliggörandet skall information delges allmänheten hur man kan kontakta Valberedningen.

Valberedningen skall inför årsstämma lämna förslag till:

- Val av ordförande vid årsstämma

- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

- Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter

- Val av, samt arvode till, revisor

- Beslut av principer för utseende av ny valberedning

- Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Arvode skall ej utgå för valberedningens ledamöter.

Punkt 17. a) Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningen enligt nedan

Ursprunglig lydelse
§ 4. Bolaget skall ha lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

Ny lydelse
§ 4. Bolaget skall ha lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 aktier.

Punkt 18
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier med syfte att kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier i enlighet med följande villkor:

- Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Bemyndigandet skall omfatta 15 miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom nyemission av aktier skall kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier, huvudsakligen i samband med företagsförvärv.

Emission skall ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga. Emissionen kan ske vid ett eller flera tillfällen om maximalt sammanlagt femton (15) miljoner aktier. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets Certified Adviser: Mangold Fondkommisson AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 STOCKHOLM Tel: 08-503 01 550

Borås 2018-04-11

Online Brands Nordic AB (publ) Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS org.nr. 556211-8637
[email protected]

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver e-butik på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver.

Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB i Borås. E-handeln drivs under namnet www.hedbergsguld.se


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB