Kallelse till årsstämma i Online Brands

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 18 maj 2017 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast 1 maj 2017.
- dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 12 maj 2017.
Anmälan kan antingen ske: under adress Online Brands Nordic AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller per e-post: [email protected]

Vid anmälan uppges

Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 12 maj 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 maj 2017

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2016
8. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning   
   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Val av revisor
12. Fastställande av revisorsarvode
13. Val av styrelse
14. Val av styrelseordförande
15. Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning
16. Fastställande av principer för utseende av valberedning
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2.

Valberedningen föreslår att Michael Koch utses till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 8b:

Förslag Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 9 och 10:

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 personer. Vidare föreslår valberedningen att det inte utgår någon kontant ersättning till styrelsen.

Punkt 11:

Valberedningen föreslår KPMG AB och Jimmy Skoglund till ny revisor.

Punkt 12

Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Punkt 13 och 14:

Valberedningen föreslår omval av Michael Koch, Nicolas Fogelholm samt bolagets verkställande direktör Mats Bergengren. Vidare föreslår valberedningen nyval av Joel Lindeman. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jim Löfgren.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att en Valberedning (tillika Ersättningskommitté) skall inrättas enligt följande principer:

Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2017 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av Valberedningen. Sammankallande till första mötet är styrelsens ordförande. Till Valberedningens ordförande skall en ägarrepresentant utses.

Valberedningen skall offentliggöras senast tre månader innan årsstämman. I samband med offentliggörandet skall information delges allmänheten hur man kan kontakta Valberedningen. Valberedningen skall inför årsstämma lämna förslag till:

- Val av ordförande vid årsstämma

- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

- Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter

- Val av, samt arvode till, revisor

- Beslut av principer för utseende av ny valberedning

- Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Arvode skall ej utgå för valberedningens ledamöter.

2017-04-26


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB