REGMAR

Kallelse till ackordsförhandling

Krav för ackordsförhandling är uppfyllt och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Förutsatt att ackordsförslaget om 75 % skuldnedskrivning godkänns minskar bolagets skulder med ca 6,2 MSEK.

Online Brands Nordic AB (publ) ("Bolaget") har som ett led i den pågående företagsrekonstruktionen tidigare skickat ut ett ackordsförslag inklusive bl a bouppteckning till Bolagets borgenärer. För att tingsrätten ska kunna ta upp och pröva Bolagets begäran om ackordsförhandling krävs att mer än två femtedelar av i bouppteckningen upptagna borgenärer, vilkas fordringar kan komma att omfattas av ackordet och som tillsammans innehar mer än två femtedelar av dessa fordringars sammanlagda belopp, har förklarat sig anse ackordet antagbart. Bolaget konstaterar nu att detta krav har efter uppfyllts. Efter inlämnad begäran om ackordsförhandling har Borås tingsrätt beslutat att kalla till förhandling kl 10:00 den 7 januari 2021. Förutsatt att ackordsförslaget om 75 % skuldnedskrivning godkänns minskar Bolagets skulder med ca 6,2 MSEK.

Bolagets balansräkning per den 30 september 2020 har bilagts ansökan om ackordsförhandling. Balansräkningen som givits in till tingsrätten finns tillgänglig på Bolagets hemsida i delårsrapport tredje kvartalet, www.onlinebrands.se . Bolaget samarbetar i detta ärende med Ackordscentralen Väst AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nina Holgersson, t f VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)76 860 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2020 kl. 17:25 CET.

Om Online Brands
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB