REGMAR

Dotterbolag upprättar kontrollbalansräkning

Styrelserna i Hedbergs Guld & silver AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB, Juvelerare Eric G Andersson AB och Idéguld AB("Dotterbolagen"), helägda dotterbolag till Online Brands Nordic AB, har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram kontrollbalansräkningar för Dotterbolagen att granskas av Dotterbolagens revisor.

Styrelserna i dotterbolagen har kunnat konstatera att det finns skäl att anta att Dotterbolagens egna kapital understiger hälften av Dotterbolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav har styrelsen, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, initierat processen med att ta fram kontrollbalansräkningar att granskas av Dotterbolagens revisor. Omedelbart efter det att kontrollbalansräkningarna är upprättade och granskade av Dotterbolagets revisor kommer styrelserna att publicera utfallen och, i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämmor i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Borås, 31 augusti 2020

Har du frågor så är du välkommen att kontakta Nina Holgersson, tf VD. +46 (0)76 860 60 10

Mer om Online Brands
Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 14:00 CEST


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission