Delårsrapport 2016-07-01 - 2016-09-30

+32% försäljningstillväxt och fortsatt positivt EBITDA

Sammanfattning tredje kvartalet 2016

 • Rörelseresultatet / EBITDA före avskrivningar förbättrades till 130 kkr (-213 kkr)
 • Rörelsens intäkter ökade med 31,6% och uppgick till 5 949 kkr (4 519 kkr)
 • Handelsmarginalen stärktes till 39,9% (25,1%)
 • Förvärvet av Juvelerare John Victorin i Varberg AB genomfördes 1 september 2016.
 • Marknadsledande varumärket Thomas Sabo lanserades på www.hedbergsguld.se i augusti månad.

Rapportperiod tredje kvartalet 2016

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 949 kkr (4 519 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 130 kkr (-213 kkr)
 • Handelsmarginalen stärktes till 39,9% (25,1%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -90 kkr (-257 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -146 kkr (-289 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till -2 262 kkr (-447 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,01 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 17 216 766 st.)
 • Soliditeten var 4,5 %

Kommentarer till tredje kvartalet 2016
Arbetet med att införliva de förvärvade verksamheterna har präglat tredje kvartalets verksamhet. Administrativa rutiner centraliseras till huvudkontoret i största möjliga mån.

Inköp och sortiment koordineras samtidigt som vissa tillskott av nya varumärken har integrerats online på www.hedbergsguld.se. Detta har bland annat givit effekt i den förstärkta handelsmarginalen. Arbete återstår innan full effekt av dessa marknadsstärkande åtgärder slår igenom.

Avtal har tecknats med marknadsledande Thomas Sabo om försäljning på www.hedbergsguld.se och ett brett sortiment lanserades i augusti.

Juvelerare Eric G Anderson AB förvärvades 14 juni 2016 och har således bidragit fullt till tredje kvartalets resultat.

1 september 2016 slutfördes förvärvet av Juvelerare John Victorin i Varberg AB. Förvärvet har således haft begränsad inverkan på detta kvartalsbokslut. Under fjärde kvartalet kommer Juvelerare John Victorin i Varberg AB att bidra fullt till det fjärde kvartalets bokslut.

Kommande rapporttillfällen för 2016
Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2016: 23 Februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Dalsjöfors den 10 november 2016

För eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kontakta gärna:
Mats Bergengren, VD, [email protected]
För mer information om verksamheten, se www.onlinebrands.se

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorins i Varberg AB

Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 08:05 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB