Rapportperiod 2019-04-01 - 2019-06-30

Stärkta marginaler och minskade skulder

Sammanfattning andra kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 440 kkr (7 950 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -360 kkr (-308 kkr)
  • Bruttomarginalen stärktes till 50,0% (45,9%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -503 kkr (-514 kkr)
  • Bolagets skulder minskade med 22,1% till 11 961 kkr (15 367 kkr)

Sammanfattning första Sexmånadersperioden

  • Rörelsens intäkter uppgick till 9 554 kkr (14 022 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA -1 867 kkr (-1 167 kkr)
  • Bruttomarginalen ökade till 48,8% (41,9%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -2 066 kkr (-1 547 kkr)
  • Bolagets skulder minskade med 22,1% till 11 961 kkr (15 367 kkr)

Kommentarer till andra kvartalet 2019

Mycket glädjande är att Bolaget fortsätter att stärka sin bruttomarginal. Samlade inköp och satsning på marginalstarka produktgrupper och varumärken har givit denna goda effekt.

Intäktsbortfallet relaterat till avvecklingen av den fysiska butiken i Dalsjöfors beräknas till ca 1 000 kkr för det andra kvartalet. Engångskostnader i samband med avyttringen av fastigheten i Dalsjöfors belastar kvartalet med ca 100 kkr.

Bolaget beslutade och träffade avtal om refinansiering av skulder om ca 2,8 MKR. Avtalet innebar att lån med återstående löptid mindre än 6 månader refinansieras med amorteringstid på 5 år. Skulderna bestod av ett konvertibelt förlagslån, säljarreverser samt Almilån vilka refinansierades genom ett avtal med Marginalen Bank. Bolaget får nu en betydligt lämpligare amorteringstakt vilket skapar bättre förutsättningar för tillväxt då likviditeten påverkas positivt av det ingångna avtalet.

Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall expandera via e-handel, ytterligare butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, samt ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier.

Bolaget avhöll årsstämma gällande verksamhetsåret 2018. Till ny ledamot av styrelsen valdes Nina Holgersson. Joel Lindeman och Jim Löfgren avböjde omval.  Stämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 100:1, d v s etthundra (100) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Stämman bemyndigade även styrelsen att besluta om emission av aktier med syfte att möjliggöra förvärv genom betalning av aktier. Bemyndigandet omfattar maximalt 100 000 aktier efter sammanslagning enligt ovan.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2019

Delårsrapport för perioden januari-juni: 16 augusti 2019
Delårsrapport för perioden januari-september: 8 november 2019
Delårsrapport för perioden januari-december: 21 februari 2020                         

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, torsdagen 19 maj 2020 kl 10:00

Rapporten i sin helhet bifogas.

-Frågor? Kontakta gärna vd Mats Bergengren via mail: [email protected] eller telefon 0762919109

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Mer om Online Brands nordic ab (publ)
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på First North under kortnamnet OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB