Delårsrapport 2015-04-01 - 2015-06-30

Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln

Sammanfattning av andra kvartalet 2015

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3 886 TSEK). Stark e-handelstillväxt på 80 % har bidragit till en total tillväxt på 32 %
  • Rörelsens kostnader, varukostnader exkluderade, var 47 % lägre än under motsvarande period föregående år -1 954 TSEK (-3 671 TSEK)
  • Periodens kassaflöde var 114 TSEK (-468 TSEK)
  • Satsningen på lojalitetsprogrammet Borås Bonus i samarbete med Borås Tidning har haft en framgångsrik inledning och tagits väl emot av butikskunderna på Hedbergs Guld & Silver i Dalsjöfors

Rapportperiod andra kvartalet 2015

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 kkr (3 886 kkr).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -134 kkr (-2 266 kkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -201 kkr (-2 356 kkr).
  • Nettoresultatet uppgick till -229 kkr (-2 056 kkr).
  • Kassaflödet uppgick till 114 kkr (-468 kkr).
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,01 kr (genomsnittligt antal aktier uppgick till 17 216 766)

Kommentarer till andra kvartalet 2015

Omsättning
Den totala omsättningen uppgick till 5 117 kkr (3 886 kkr). Försäljningsökningen på 32 %, jämfört med motsvarande period föregående år, beror på en rad olika faktorer som samverkar i positiv riktning. Sortimentet är väsentligt större, den digitala marknadsföringen i både betalda och ägda media är effektivare och konverteringsgraden på hemsidan är avsevärt mycket högre.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -201 kkr (-2 356 kkr). Den stora förbättringen av bolagets resultat, jämfört med motsvarande period föregående år, förklaras främst av den väsentligt högre omsättningen, minskade kostnader i den löpande verksamheten och frånvaron av de extraordinära kostnader, ca 1 000 kkr, som föregående år orsakades av företagsrekonstruktionen och nyemissionen.

Investeringar
Inga investeringar har gjorts under perioden.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per den 30 juni till 291 kkr (469 kkr), därutöver fanns outnyttjad checkräkningskredit om 2 000 kkr tillgänglig.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 kkr (-468 kkr), varav -101 kkr (-2 423 kkr) härrör från rörelsen och 182 kkr (1 955 kkr) i förändrad rörelsekapitalbindning.

Soliditeten är 29,9 % (neg.).

Händelser efter periodens utgång
Sommaren är överlag en period med hög kundaktivitet och ett intensivt arbete med olika typer av erbjudanden och marknadsföringsinsatser genomförs i syfte att möta kundernas förhöjda aktivitet och efterfrågan.

Verksamheten präglas av fortlöpande initiativ och åtgärder för att nedbringa bolagets kostnader. Fokusområden för återstoden av året är identifierade och projekt är inledda i syfte att åtgärda de aktuella kostnadsslagen.

Utsikter för helåret 2015
Ny VD Mats Bergengren tillträder den 27 augusti 2015. Arbetet med att bredda företagets sortiment och kunderbjudande kommer att fortgå med oförminskad styrka för att säkerställa att våra kunder alltid ska ha ett attraktivt urval av produkter att välja mellan, kombinerat med affärsvillkor som uppfattas vara attraktiva.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari-september (rapport för tredje kvartalet): 12 november 2015

Rapporten i sin helhet bifogas.

Dalsjöfors den 21 augusti 2015

För eventuella frågor gällande delårsrapporten kontakta gärna:
Staffan Settergren, Verkställande Direktör, 0722 51 80 79.

För mer information om verksamheten, se www.onlinebrands.se

Bolagets Certified Advisor Consensus Asset Management AB Box 2108 403 12 Göteborg Tel: 031 745 50 00

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver AB säljer guld, silver, övriga smycken samt matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch AB, med e-handelsbutiken www.watchonwatch.com, har inte bedrivit någon försäljning sedan 2014, då tillgängliga resurser satsats på Hedbergs Guld & Silver AB. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB