REGMAR

Tillväxt med kraftigt förbättrat EBITA-resultat

Bokslutskommuniké 2023-01-01 - 2023-12-31

Sammanfattning av det fjärde kvartalet, 1 oktober TILL 31 december 2023
 
·     Koncernens omsättning uppgick i kvartalet till 93,3 MSEK (91,4 MSEK), en ökning med 2,0%
·     Koncernens omsättning i egen ehandel uppgick till 73,4 MSEK (65,7 MSEK), en ökning med 11,7%.
·     Bruttovinstmarginalen uppgick i kvartalet till 62 % (57 %)
·     Kvartalets EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (-2,6 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 9,3% (-2,9%)
·     Kvartalets resultat uppgick till 0,4 MSEK (-8,4 MSEK)
·     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 10,6 MSEK (4,0 MSEK)
·     Resultat per aktie för kvartalet uppgår till 0,04 SEK (-0,4SEK)
 
Sammanfattning helår 2023, 1 januari TILL 31 december
 
·     Koncernens omsättning uppgick under året till 315,1MSEK (290,9 MSEK), en ökning med 8,3%
·     Bruttovinstmarginalen uppgick i perioden till 63% (59%)
·     EBITDA uppgick till 15,8 MSEK (2,2 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 5,3% (0,8%)
·     Årets resultat uppgick till -10,2 MSEK (-18,3 MSEK)
·     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick -4,0 MSEK (-12,6 MSEK)
·     Resultat per aktie -0,45 SEK (-0,87 SEK)
 
NYCKELTAL

(msek) Okt-dec 2023 Okt-dec 2022 Jan-dec 2023 Jan-dec 2022
Omsättning 93,3 91,4 315,1 290,9
Omsättningstillväxt, % 2,1% 87,0% 8,3% 96,1%
Bruttovinst 56,0 50,6  197,2 168,8
Bruttovinstmarginal, % 62% 57% 63% 59%
EBITDA 8,5 -2,6 15,8 2,2
EBITDA-marginal, % 9,3% -2,9% 5,3% 0,7%
Rörelseresultat (EBIT) 2,7 -7,9 -3,7 -15,2
Rörelsemarginal, % 3,3% -8,0% -1,0% -5,2%
Periodens resultat 0,4 -8,4 -10,2 -18,3

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Om oss

Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-02-22 08:30 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB