REGMAR

Bokslutskommuniké 2019. Detta är ett korrigerat pressmeddelande där Mardisclaimern är tillagd

Bokslutskommuniké 2019

Detta är ett korrigerat pressmeddelande där Mardisclaimern är tillagd

Minskad omsättning och försämrat resultat

Sammanfattning fjärde kvartalet 2019

· Rörelsens totala intäkter uppgick till 6 287 kkr (8 431 kkr)

· Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -554 kkr (1 138 kkr)

· Bruttomarginalen minskade till 38,7% (48,8%)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43 kkr (-1542 kkr)

· Bolagets personal och övriga kostnader minskade med 19% till 2992 kkr (3687 kkr)

Sammanfattning helåret 2019

· Rörelsens intäkter uppgick till 20 614 kkr (28 630 kkr)

· Rörelseresultatet EBITDA -2 842 kkr (-520 kkr)

· Bruttomarginalen minskade till 45,2% (45,9%)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -826 kkr (-2 391 kkr)

· Bolagets skulder ökade med 10,1% till 11 186 kkr (10 123 kkr)

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019

Kommentarer till fjärde kvartalet 2019

Bolagets totala intäkter och rörelseresultat minskade fjärde kvartalet jämfört samma period 2018. Orsakerna till det kan härledas till framförallt två händelser. Bolaget sålde sin butiksfastighet i Dalsjöfors fjärde kvartalet 2018. Denna försäljning inbringade en intäkt på ca 1 500 kkr. Bolaget avvecklade även sin fysiska butik i Dalsjöfors i december 2018. Intäktsbortfallet från den verksamheten uppskattas till ca 650 kkr för fjärde kvartalet 2019.

Bruttomarginalen försvagades till 38,7% (48,8%). Anledningen till detta är att bolaget under november genomförde en omfattande realisation av lagervaror både i butikerna och på hedbergs.se.

Aktien

Bolagets totala antaI aktier uppgår till 39 515 875 st (39 515 875 st). Det egna kapitalet uppgår till 1 944 kkr (5 775 kkr)

Omsättning

Den totala intäkten uppgick till 6 287 kkr (8 431 kkr).

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -692 kkr (1 037 kkr).

Investeringar

Under rapportperioden har koncernen inte gjort några investeringar.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 31 dec 2019 till 271 kkr (955 kkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43 kkr (-1542kkr), varav -712 kkr (2093 kkr) härör från rörelsen och 755 kkkr (-3635 kkr) i förändrad rörelsekapitalbildning. Kortfristiga skulder uppgick i slutet av kvartalet till 8 711 kkr (10 099 kkr).

Kommentarer till helåret 2019

Rörelsens intäkter minskade med 28% till 20 614 kkr (28 630 kkr). Orsakerna till detta är en dels en generell avmattning i försäljningen under året, Nedläggningen av butiken i Dalsjöfors som omsatte drygt 2 600 under 2018 samt engångsintäkten från försäljningen av butiksfastigheten i Dalsjöfors som tillförde bolaget ca 1 500 kkr. Bolaget har under året arbetat med att minska sina personal och externa kostnader och har reducerat dessa med 19% (2 325).

Bruttomarginalen på helåret minskade marginellt till 45,2 (45,9). Detta berodde framförallt på den realisation som bolaget genomförde under november 2019.

Händelser efter periodens utgång
Mats Bergengren, VD i Online Brands Nordic AB har blivit sjukskriven fram till och med maj 2020. Nina Holgersson, som är anställd med ansvar för bolagsgruppens samtliga butiker och styrelsemedlem i Online Brands Nordic AB, samt tidigare VD för Idéguld i Borås, går in som tillförordnad VD till dess att Mats Bergengren är tillbaka.

Utsikter för helåret 2020
Bolaget lämnar inga försäljnings- eller resultatprognoser.

Bolaget fortsätter arbetet med att realisera den fastlagda tillväxtstrategin gällande förvärv av fysiska butiker.

Närstående transaktioner
Inga närstående transaktioner har genomförts.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2020

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, fredagen den 22 maj 2020 kl 13.00.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget, Österlånggatan 44 i Borås och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 13 maj 2020.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2020

Delårsrapport för perioden januari-mars: 8 maj 2020
Delårsrapport för perioden januari-juni: 18 augusti 2020
Delårsrapport för perioden januari-september: 10 november 2020
Delårsrapport för perioden januari-december: 19 februari 2021

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncernredovisning och årsredovisning med tillämpning av BFNAR 2012:1. Denna rapport har inte varit föremål för revisorers slutliga granskning.

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Nina Holgersson 076 860 6010

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands-koncernen driver en av de ledande e-butikerna på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och

matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld

& Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB