Bokslutskommuniké 2016-10-01 - 2016-12-31

106% försäljningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat till följd av lyckade företagsförvärv

Sammanfattning fjärde kvartalet 2016 

 • Rörelsens intäkter ökade med 105,7% och uppgick till 8 437kkr (4 102 kkr) 
 • Rörelseresultatet / EBITDA före avskrivningar förbättrades till 691 kkr (-309 kkr) 
 • Resultat efter skatt 217 kkr (-378 kkr)
 • Handelsmarginalen stärktes till 46,9% (36,9%)
 • Decentralisering av e-handelslogistik till befintliga lager hos förvärvade enheter 
 • Ytterligare varumärkestillskott online med Michael Kors, Pandora och Gynning Design

Sammanfattning helåret 2016 

 • Rörelsens intäkter ökade med 24,8% till 21 758 kkr (17 437 kkr) 
 • Resultat efter skatt -498kkr (-1 867)
 • Handelsmarginalen stärktes till 41,4% (34,1%) 
 • Förvärv av Juvelerare Eric G Anderson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB genomfördes i juni respektive september 
 • Varumärkesportföljen har stärkts av flera mycket starka varumärken såsom Efva Attling, Ole Lynggaard, Thomas Sabo, Michael Kors, Pandora, Gynning Design och Paul Hewitt. 
 • Bolaget drivs med fortsatt stark kostnadskontroll
 • Marknadsinvesteringarna fokuserar på direkt avkastning och nya kunder

Rapportperiod fjärde kvartalet 2016

 • Rörelsens intäkter uppgick till 8 437 kkr (4 102 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 691 kkr (-309 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 635 kkr (-388 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 217 kkr (-378 kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 913 kkr (507 kkr)
 • Resultatet per genomsnittlig aktie uppgick till 0,02 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 21 878 112)
 • Soliditeten uppgick till 13,2 % (23,0 %)

Kommentarer till fjärde kvartalet 2016
Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att bolaget nu genererar ett positivt resultat under fjärde kvartalet då våra två butiksförvärv bidragit fullt ut till omsättning och resultat. Detta ser vi som ett bevis på att tillväxtstrategin med omnikanal fungerar som planerat. För bolaget har det inte enbart inneburit ökad omsättning utan även förstärkta marginaler och signifikanta samordningsfördelar.

Under fjärde kvartalet knöts ytterligare ett antal mycket starka varumärken till onlineverksamheten vilka varit bidragande till bolagets tillväxt. Exempel på dessa är Michael Kors, Pandora och Gynning Design.

Omsättning Den totala intäkten uppgick till 8 437 kkr (4 102 kkr). Nettoomsättningen uppgick till 8 432 kkr (4 087 kkr).

Resultat Rörelseresultatet uppgick till 635 kkr (-388 kkr).

Investeringar Under kvartalet har inga betydande investeringar gjorts.

Rapportperiod helåret 2016 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 21 758 kkr (17 437 kkr).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 442 kkr (-1 495 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 116 kkr (-1 766 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -498 kkr (-1 867 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till 441 kkr (-773 kkr)
 • Resultatet per genomsnittlig aktie uppgick till -0,02 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 21 878 112)

Kommentarer till helåret 2016
Bolagets totala försäljning ökade med 24,8% och resultatet före avskrivningar EBITDA vändes till en vinst om 442 kkr. Nettoresultatet förbättrades med 1 369 kkr till -498 kkr. Arbetet med att införliva de förvärvade verksamheterna har präglat årets verksamhet. Administrativa rutiner centraliseras till moderbolaget i största möjliga mån. Inköp och sortiment koordineras samtidigt som tillskott av nya varumärken har integrerats online på www.hedbergsguld.se. Detta har bland annat resulterat i den förstärkta handelsmarginalen. Under året har marknadsinsatserna riktats mot att förstärka kunderbjudandet, utveckla e-handelsplattformen samt genom ökade insatser i sociala medier. Bland annat har följande projekt och processer genomförts:

 • Förhöjd shopping- och inspirationsupplevelse i webbshop genom användarvänligare gränssnitt.
 • Projekt för ökad effektivisering av digital marknadsföring
 • Projekt för ökad konverteringsgrad av besökande kunder
 • Tillskott av nya attraktiva varumärken

Bolaget gav i maj 2017 ut konvertibla skuldebrev motsvarande 12 051 690 aktier för att genomföra planerade förvärv. Bolaget kom således att tillföras upp till 4 820 676 SEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen var garanterad med teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 3 000 000 SEK från bland annat styrelse, storägare och externa garanter.

Omsättning Årets nettoomsättning uppgick till 21 747 kkr (17 414 kkr). Rörelsens totala intäkter uppgick till 21 758 kkr (17 437 tkr).

Resultat Rörelseresultatet uppgick till 116 tkr (-1 766 tkr).

Investeringar Under 2016 har inga betydande investeringar gjorts.

Kommande rapporttillfällen 2017
Årsstämma hålls i bolagets lokaler i Dalsjöfors, torsdagen den 18 maj 2017 kl 10.00
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig den 4 maj 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Dalsjöfors den 23 februari 2017

Mats Bergengren
Verkställande Direktör
Online Brands Nordic AB (publ)

För eventuella frågor gällande delårsrapporten kontakta gärna:
Mats Bergengren, Verkställande Direktör, 0762 91 91 09. För mer information om verksamheten, se www.onlinebrands.se

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorins i Varberg AB Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08:05 CET. 


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission