North Chemical genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 62 MSEK som en del av finansieringen av förvärvet av Lahega Kemi

Styrelsen för North Chemical AB (publ) ("North Chemical") har fastställt villkoren och teckningskursen för företrädesemissionen som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om. Totalt har huvudägarna åtagit sig att teckna motsvarande 47 procent av företrädesemissionen. Huvudägarna och ett konsortium av externa investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, vilket innebär att emissionen är 100 procent säkerställd.

Den avtalade köpeskillingen för förvärvet av Lahega Kemi som kommunicerades genom pressmeddelande den 18 april 2016 uppgår till totalt 120 MSEK och ska erläggas genom i) kontantbetalning om 90 MSEK som finansieras genom del av emissionslikvid om 40 MSEK från förestående företrädesemission samt bankfinansiering om 50 MSEK (ii) en emission av 7 500 000 aktier riktad till säljarna motsvarande ett värde om 15 MSEK (iii) utställande av en säljarrevers om totalt 15 MSEK varav 7,5 MSEK skall erläggas den 31 december 2016 och 7,5 MSEK skall erläggas den 30 juni 2017.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i North Chemical i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Varje aktie i North Chemical berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier. Teckningskursen är 2 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 62 MSEK före emissionskostnader. Högst 31 087 875 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 3 108 787,50 SEK till totalt 4 352 302,50 SEK.

Kallelse till extra bolagsstämma den 19 maj 2016 för beslut om en nyemission om 7 500 000 aktier till kurs 2 kronor per aktie motsvarande ett värde om 15 MSEK, riktad till säljarna av Lahega Kemi sker genom separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen förutsätter beslut av årsstämman som hålls den 19 maj 2016 kl. 10.30 på Vrigstad Värdshus i Vrigstad. Kallelse till årsstämman skedde den 21 april 2016, offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 april 2016 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.northchemical.se).

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som kommer att färdigställas och förväntas offentliggöras omkring den 26 maj 2016.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
19 maj 2016 Årsstämman beslutar om företrädesemission
24 maj 2016 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
26 maj 2016 Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i North Chemicals aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen
Omkring den 26 maj 2016 Offentliggörande av prospekt
30 maj - 13 juni 2016 Teckningstid
30 maj - 9 juni 2016 Handel med teckningsrätter
30 maj - emissionen är Handel med BTA (betalda tecknade aktier) registrerad
16 juni 2016 Offentliggörande av utfall

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som North Chemical AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 klockan 08:30.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till North Chemical.

Rörvik 3 maj 2016

För ytterligare information:
North Chemical AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande, tfn 0733-865660, [email protected]

North Chemical AB (publ), 556792-0193
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Rörvik. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22