Kommuniké från extra bolagsstämma i NC Lahega

Idag, den 19 december 2016, hölls extra bolagsstämma i NC Lahega AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2016/2020
Extra bolagsstämma i NC Lahega AB (publ), org. nr. 556792-0193, ("Bolaget") beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Emission av teckningsoptioner 2016/2020
Emissionen, vilken omfattar högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 2 500 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 2 500 000 nya aktier i Bolaget.

2. Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i koncernen. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även dotterbolaget Lahega Kemi Aktiebolag, org.nr. 556067-5505, ("Dotterbolaget"). 

  • Verkställande direktör får erbjudas och tilldelas totalt högst 1 100 000 teckningsoptioner. 
  • Medlemmar i ledningsgruppen får erbjudas och tilldelas totalt högst 1 200 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 300 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
  • Dotterbolaget får teckna högst 500 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren i punkt 6 nedan. Utrymme för tilldelning till Dotterbolaget regleras av utnyttjad teckning av verkställande direktör och medlemmar i ledningsgruppen. Dotterbolaget tilldelas därav i sista hand.

3. Emissionskurs
Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 19 december 2016 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 6 december 2016 till och med 19 december 2016, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

4. Tid för teckning
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 20 december 2016 till och med den 28 december 2016 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

5. Tilldelningsbeslut och betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 2 januari 2017. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 9 januari 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

6. Teckningsoptioner riktade till Dotterbolaget
Rätt att teckna 500 000 teckningsoptioner tillfaller Dotterbolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas vederlagsfritt av Dotterbolaget för vederlagsfri vidareöverlåtelse tillbaka till Bolaget. De aktuella teckningsoptionerna skall reserveras för framtida tilldelning till nyanställda nyckelpersoner i koncernen samt nytillträdda medlemmar i ledningsgruppen efter första tilldelningsomgången, dock senast den 31 december 2017. Högst 200 000 av de reserverade teckningsoptionerna skall tilldelas enskild tecknare eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna skall beräknas med Black & Scholes modellen i samband med tilldelning.

7. Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 250 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Villkor teckningsoptioner
1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 17 januari 2020 till och med den 31 januari 2020, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna skall dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

2. Utdelning
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

3. Omräkningsvillkor m.m.
Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till verkställande direktör, medlemmar i ledningsgruppen och framtida rekrytering av nyckelpersoner i koncernen varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling - liksom Bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt
1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 2 500 000 aktier och aktiekapitalet öka med 250 000,00 kronor;

2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 4,67 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner
Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

Kostnader
Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av optionsprogrammet.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Helsingborg 19 december 2016

För ytterligare information:
NC Lahega AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073-434 60 30

Denna information är sådan information som NC Lahega AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2016. Redeye AB är NC Lahega AB:s certified adviser. NC Lahega AB (publ), 556792-0193

NC Lahega AB (publ), 556792-0193
NC Lahega AB är moderbolag i en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien i NC Lahega AB är noterad på Nasdaq Stockholm First North och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information, se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22