Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 mars 2016 klockan 13.00 på Vrigstad Värdshus, Kyrkogatan 2, 570 03 Vrigstad i Sävsjö Kommun.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 25 februari 2016, dels senast kl. 16.00 fredagen den 26 februari 2016 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 25 februari 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till North Chemical AB (publ), Att: Anders Svensson, Norrgatan 4, 570 01 Rörvik
eller via e-post [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.northchemical.se, och sänds till aktieägare som begär det.

Extra bolagsstämman sammankallas på begäran av Stig Norberg via bolag Stile Capital AB enligt nedan.

Till styrelsen i North Chemical AB,

Stile Venture AB, helägt dotterbolag till Stile Capital AB, som äger 10,2 procent av aktierna i North Chemical AB, begär härmed att styrelsen i North Chemical AB ska sammankalla till extra bolagsstämma jämlikt 7 kap. 13 § 2 st. Aktiebolagslagen.

På bolagsstämman ska fråga om entledigande av Sophie Persson som styrelseledamot behandlas.

Till ny styrelseledamot föreslås Sigurd Nilsen (62 år)

  • Tidigare VD för kuverttillverkaren Bongs verksamhet Sverige, Danmark och Norge
  • Tidigare VD för Konecranes AB
  • Styrelseledamot i ett flertal privata bolag ex, ICA Maxi Norrköping och Halmstad
  • Egen management konsult sedan 10 år

På bolagsstämman skall även frågan om en särskild granskning, jämlikt 10 kap. 21 § Aktiebolagslagen, av bolagets förvaltning av dels styrelsen och dels ledningen inkluderat arbete av Sophie Persson för perioden 12 maj till 31 december 2015, behandlas.

Till dagordningen skall även punkten om minoritetsrevision enligt ABL 9 kap 9 § fogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fråga om entledigande av Sophie Persson som styrelseledamot
8. Fråga om tillsättande av Sigurd Nilsen som styrelseledamot
9. Fråga om beslut om särskild granskning av bolagets förvaltning av dels styrelsen och dels ledningen inkluderat arbete av Sophie Persson för perioden 12 maj till 31 december 2015
10. Fråga om beslut om minoritetsrevision enligt ABL 9 kap 9 §
11. Mötets avslutande

Rörvik 10 februari 2016

Styrelsen
North Chemical AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Styrelseordförande Sophie Persson, mobil: + 46 733-86 56 60
VD Anders Svensson, mobil + 46 737-73 41 81

Om North Chemical
North Chemical AB (publ), 556792-0193 North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion och FoU i Rörvik. North Chemicals utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter proffs under egna varumärken som Snowclean och Strovels. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem.
North Chemical har 50 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och med säljkår över hela landet. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22