Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i North Chemical (publ), org.nr 556792-0193, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler Norrgatan 4, Rörvik.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2015
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 15.00 måndagen den 11 maj 2015, under adress under adress North Chemical AB, Norrgatan 4, 570 01 Rörvik, eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 6 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.northchemical.se.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 12 435 150 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 12 435 150.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
11. Val av revisor
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7 b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 16 339 147 kronor balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning ska ske.
Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter Bolaget kommer att redogöra för ägarnas förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter genom pressmeddelande som publiceras senast två veckor före årsstämman.
Punkt 13 - Beslut om emissionsbemyndigande Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.
Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjande av bemyndigandet, oavsett för vilket ändamål, ska teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga. Verkställande direktören ska ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till North Chemical AB, Norrgatan 4, 570 01 Rörvik, eller via e-post till [email protected].

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Norrgatan 4, 570 01 Rörvik senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 22 april 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Rörvik 13 april 2015

North Chemical AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical
Telefon: +46 382 219 80, Mobil: +46 708 25 14 00
Email: [email protected]

Om North Chemical
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik och Alingsås. North Chemicals affärområde Fordon & Industri utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för bl.a. industri, fordonstvätt, klotter, livsmedel, hygien etc. under egna varumärken som Snowclean och Strovels. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem. Affärsområdets produkter och produktserier marknadsförs under kundernas egna varumärken. Affärsområdet Marine & Export producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter till den marina fartygsmarknaden i världen under varumärket Marisol. North Chemical har cirka 60 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22