Ett rekordstarkt första kvartal

Första kvartalet 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 95,0 (30,2) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 10,4 (-2,9) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,0 (-3,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK.

Viktiga händelser under perioden 

 • NC Lahega presenterade ny varumarkesstrategi med fokus pa Lahega (fordon), Strovels (industri) och Liv (hygien) for att oka effektiviteten och tydligheten i bolagets erbjudande. 
 • Fortsatt arbete med integration av verksamheten i syfte att realisera synergivinster och uppnå en optimal mix mellan anläggningarna i Helsingborg och Rörvik. 
 • Gemensamt affärssystem och enhetligt ledningssystem infört i hela koncernen.
 • Organisationen förstärkt med försäljningschef för säljkåren inom Fordon & Industri och ny inköpschef vilket i kombination med nyrekryteringar till säljorganisationen banar väg för ett mer offensivt fokus.

Viktiga händelser efter periodens utgång 

 • Det rörelsedrivande dotterbolagets firma har ändrats till Clemondo AB. Förslag till årsstämman att ändra moderbolagets firma till Clemondo Group AB (publ).

Vd har ordet

"Vi ser fortsatt stor efterfrågan på miljövänliga och effektiva produkter, samtidigt möter vi ökad konkurrens och prispress.''

Vi kan glädja oss åt ett första kvartal med rekordstarka siffror: EBITDA uppgick till 10,4 MSEK (-2,9) med en marginal på 10,9 procent. Det första kvartalet är normalt årets starkaste med större efterfrågan på våra produkter och Q1 2017 stärktes därtill av att påsken detta år låg i Q2. Omsättningen var 95,0 MSEK (30,2) och vi överträffade därmed våra finansiella mål relaterade till tillväxt och resultat under perioden.

Arbetet med att integrera verksamheten fortgick enligt plan. Vi har nu initierat de åtgärder som krävs för att skapa en effektiv, samlad organisation. Flertalet åtgärder är genomförda och uppvisar tydliga resultat. Integrationsarbetet kommer att fortgå under resterande delen av 2017. Vår bedömning är dock att jämförelsestörande poster får begränsad påverkan på resultatet framöver efter de omfattande reserveringar och omvärderingar som gjordes 2016.

Under kvartalet har flera initiativ tagits för att utveckla verksamheten utifrån vår vision - att vi aktivt ska bidra till en hållbar värld genom att vara en ledande aktör inom trygg kemi:

 • För det första har vi genomfört ett omfattande internt arbete med att införa ett gemensamt affärssystem för hela koncernen, vilket lägger grunden för både målstyrning och uppföljning och därmed väsentligt högre intern effektivitet.
 • För det andra har arbetet med att skapa ett gemensamt ledningssystem för hela organisationen slutförts: Under perioden arbetsmiljöcertifierades Rörvik enligt ISO 18001. Det innebär att båda anläggningarna nu är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 18001.
 • För det tredje har organisationen förstärkts med tillsättning av försäljningschef för säljkåren inom Fordon & Industri samt ny inköpschef, samtidigt som vi har utökat säljorganisationen genom nyrekryteringar. Vi är nu rätt riggade för att fokusera offensivt på försäljning och nya affärer.

Under perioden presenterades även en helt ny varumärkesstrategi för koncernen, där vi koncentrerar marknadsföring och försäljning inom affärsområde Brands till tre varumärken: Lahega för marknadsområde fordon, Strovels för industri och Liv för hygien. Namnbytet till Clemondo markerar slutpunkten för det initiala varumärkesarbetet som stöttar och underlättar våra fortsatta säljansträngningar. Arbetet med en strategi för vår digitala försäljning har inletts för att effektivisera vår försäljnings- och marknadsbearbetning.

Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på miljövänliga och effektiva produkter, samtidigt möter vi ökad konkurrens och prispress. Utmaningen är särskilt tydlig inom Hygien och Private Label. Marknadsområde Hygien bygger i stor utsträckning på offentliga upphandlingar där stark prispress och tuff konkurrens medförde motgångar under perioden, som kommer att leda till volymtapp på vissa avtal. Inom Private Label följer vi strategin att fokusera på premiumsegmentet, medan volymerna för pulver- och lågmarginalprodukter kommer att minska framöver. Sammantaget ser vi stora möjligheter, men också betydande utmaningar. Vi har nu en stark organisation som är mer redo att möta dessa utmaningar än någonsin tidigare.

Erik Hantoft
VD, NC Lahega AB (publ)

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 2 2017 - 25 augusti 2017
Delårsrapport kvartal 3 2017 - 17 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 - 16 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 12 maj 2017

NC Lahega AB (publ)

Torbjörn Lindgren, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot
Sten Norinder, styrelseledamot
Marina Härd, styrelseledamot
Erik Hantoft, VD

För ytterligare information
Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: [email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som NC Lahega ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 12 maj 2017 klockan 08.30.


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22