Beslut på North Chemicals årsstämma

Den 12 maj avhöll North Chemical sin årsstämma i Rörvik. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2014.

Disposition av vinstmedel
Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 16 339 147 kronor balanserades i ny räkning. Således ska ingen utdelning ske.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjande av bemyndigandet, oavsett för vilket ändamål, ska teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga. Verkställande direktören ska ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5).

Styrelseledamöterna Sten Norinder, Sophie Persson, Michael Engström och Stig Norberg omvaldes. Till ny ledamot valdes Roland Schylit efter Thorbjörn Wennerholm som avböjt omval. Sophie Persson valdes till styrelsens ordförande.

Intill tiden för nästa årsstämma nyvaldes det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers (PwC) till bolagets revisor med Kent Bardh som huvudansvarig revisor.

RÖRVIK 2015-05-15

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical
Telefon: +46 382 219 80, Mobil: +46 708 25 14 00
Email: [email protected]

Om North Chemical
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik och Alingsås. North Chemicals affärområde Fordon & Industri utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för bl.a. industri, fordonstvätt, klotter, livsmedel, hygien etc. under egna varumärken som Snowclean och Strovels. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem. Affärsområdets produkter och produktserier marknadsförs under kundernas egna varumärken. Affärsområdet Marine & Export producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter till den marina fartygs- marknaden i världen under varumärket Marisol. North Chemical har cirka 60 anställda och bolagets produkter säljs på drygt 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se

Detta pressmeddelande är fritt för publicering


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22