På ordinarie bolagsstämma i New Nordic Healthbrands den 26 april 2018 beslutades följande

Utdelning
Det fastställdes att utdelningen för räkenskapsåret 2016 fastställs till 1,15 kroner per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 30. april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 maj 2018.

Styrelse och arvode
Samtliga stämmovalda styrelseledamöter; Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sörensen och Karl Kristian Bergman Jensen, omvaldes av årsstämman. Styrelsen omfattar, liksom 2017, fyra stämmovalda styrelseledamöter. Marinus Blaabjerg Sörensen omvaldes till styrelseordförande. Det fastställdes att styrelsearvodet sammanlagt skall utgöra 230 000 kronor att fördela med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 115 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter.

Revisor
Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor. Det fastställdes att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande
Styrelsen fick bemyndigandet att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr.

Malmö April 30, 2018

För mer information vänligen kontakta:
Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520
Marinus Blåbjerg Sørensen, CFO +45 46323344

New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö,Sweden Phone +46-40-239520, fax: +46-40-239522, email: [email protected] Registered office: Malmö, Reg. No. 556698-0453.

Informationen i detta pressmeddelande är det som New Nordic Healthbrands AB (publ) måste offentliggöra enligt svensk värdepappersmarknadslagen. Och offentliggjordes enligt EU: s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för kontaktpersonen ovan, den 30 april 2018.

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är listat på NASDAQ OMX Stockholm, First North, sedan 2007. Bolagets affärsidé är att erbjuda effektiva och säkra kosttillskott. New Nordics produkter finns nu på apotek och hälsokostaffärer i 34 länder. New Nordic har försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA. År 2017 uppgick försälj- ningen till 345 MSEK. New Nordics produkter tillverkas i Skandinavien. För ytterligare information, besök www.newnordic.se


Om New Nordic

New Nordic är ett kosttillskottföretag som fokuserar på starka internationella varumärken inom specifika hälsomarknadssegment som sömn, åldersbekämpning och viktminskning, samt hår-, hud- och naglar.

Webbplats
www.newnordic.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från New Nordic via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn NNH ISIN-kod SE0001838038 Certified Adviser Mangold